Login Medewerkers   |  Contact   |  Zoek :
     
 Start  Over ons  Actueel  Thema's  Regio ECD's  Vorming  Praatcafés
  Antwerpen   Limburg   Oost-Vlaanderen   Vlaams-Brabant   West-Vlaanderen   Draaiboek praatcafés
 Informatie  Forum  Beleid
Printvriendelijke versie Deel/Bewaar
Vorming -> Referentiepersoon dementie 

-> Voel je het appél van personen met dementie om hen te respecteren als volwaardige individuen ?
-> Heb jij zin om in jouw organisatie als aanspreekpunt te fungeren als je collega’s vragen hebben of ideeën opperen voor een (nog betere) zorg aan personen met dementie ?
-> Voel je je geroepen om op de barricade te gaan staan voor de behoeften van personen met dementie in je werkveld ?
Dan is de opleiding referentiepersoon dementie misschien iets voor jou !
 
In het vormingsjaar 2014-2015 voorziet het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking en afstemming met de regionale collega’s zeven opleidingen tot referentiepersoon dementie:
 • twee opleidingen in het najaar: 1 in Malle (bij Antwerpen) en 1 in Brussel
 • vijf opleidingen in het voorjaar: in Hasselt, Malle, Dendermonde, Brugge en Leuven.

Nieuw is alvast dat in het kader van het transitieplan de opleiding expliciet wordt opengesteld voor de diverse woonzorgactoren, dus (naast residentiele zorg) ook voor diensten voor gezinszorg, ziekenfondsen en andere thuiszorgorganisaties die er zich toe verbinden de functie in hun dagelijkse werking in te bouwen en te operationaliseren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de noodzakelijke ontschotting tussen de diverse organisaties, inclusief communicatie, kan faciliteren. Vanzelfsprekend zal het curriculum worden afgestemd op deze nieuwe doelgroepen, zonder de essentie te verliezen. We nodigen de organisaties dan ook expliciet uit om op deze opleidingen in te tekenen. We zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde zal zijn voor de eigen verrijking in relatie tot een hoogwaardige dementiezorg in de praktijk.

 
Bij inschrijving op onze elektronische nieuwsbrief, wordt u als eerste op de hoogte gebracht van het nieuwe programma.
 

 

Wat is een referentiepersoon dementie?
 

Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector, die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.

Dit doet hij/zij door:

 • te sensibiliseren voor het onderkennen van tekenen van beginnende dementie en aandacht te vragen voor zorgvuldige diagnostiek (cfr. de niet-pluisfase);
 • zorgverleners, directie en beleid, vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden te sensibiliseren om blijvend te zoeken naar onvermoede mogelijkheden om de kwaliteit van leven van personen met dementie te bevorderen;
 • inzichten, vaardigheden en gepaste attitudes in begeleiding van en zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen via eigen proactief optreden, inbreng tijdens intern overleg en detectie en invulling van vormingsbehoeften voor collega’s en binnen de organisatie;
 • zich op te stellen als aanspreekpunt ten aanzien van eigen collega’s en, desgevallend, directie, bij vragen omtrent begeleiding en zorg voor personen met dementie en hun omgeving
 • geïndividualiseerde zorg en begeleiding te bevorderen, aansluitend bij de eigen behoeften en mogelijkheden van de persoon met dementie. In functie daarvan stimuleert hij het interdisciplinair overleg bij complexere begeleidings- of zorgsituaties en levert hierin ook een eigen actieve bijdrage;
 • bij te dragen tot de invulling van het kwaliteitssysteem (betrokkenheid bij visie-ontwikkeling, functie- en taakomschrijvingen, procedures, e.a.) voor wat betreft diagnostiek, begeleiding en zorg voor personen met dementie en voor zover van toepassing binnen de zorg- en/of begeleidingscontext;
 • een goede netwerking met relevante actoren in het werkveld:
  • de regionale expertisecentra dementie
  • de SEL’s
  • het geriatrisch dagziekenhuis
  • huisartsen en CRA’s
  • andere referentiepersonen dementie in de regio;
 • zich voortdurend te informeren en bij te scholen omtrent diagnostische, zorginhoudelijke en juridische ontwikkelingen.

 

Inhoud van de opleiding tot referentiepersoon dementie
 

De Expertisecentra dementie willen een degelijke, op evidentie gebaseerde opleiding aanbieden die voorbereidt op de uitoefening van functie referentiepersoon dementie in de ganse woonzorg (residentiële, transmurale zorg en thuiszorg).

Het beoogt daarom:

 • een grondig inzicht in dementie (oorzaken, eerste signalen, diagnostiek, beleving) bij te brengen;
 • de eigen competenties in begeleiding van en zorg voor personen met dementie en hun familie aan te scherpen;
 • voor te bereiden op het opnemen van vakinhoudelijk leiderschap. [1]

Opdrachten in het kader van de opleiding

Leren veronderstelt activiteit. Je wordt als cursist gestimuleerd om de inzichten, vaardigheden en attitudes die tijdens de opleiding aan bod komen, meteen toe te passen in de praktijk. Een referentiepersoon dementie wordt op zijn werkplaats aanspreekbaar voor andere collega’s in verband met dementiegerelateerde thema’s. In die zin is de opleiding niet vrijblijvend. We verwachten dat de deelnemer actief reflecteert op de cursusinhouden en minstens één concreet en voor de organisatie een haalbaar initiatief neemt binnen zijn/haar werksetting.

Reflectie: Na elke dag krijg je als cursist enkele gerichte reflectievragen mee naar huis. Bedoeling is stil te staan bij de aangereikte inhouden en hoe deze in het eigen handelen en/of binnen de eigen werking te integreren. Een minimale schriftelijke neerslag van deze reflectie is een voorwaarde tot het verkrijgen van het getuigschrift referentiepersoon dementie.

Praktijkopdracht: Van elke deelnemer wordt verwacht een concreet en voor de organisatie een haalbaar initiatief te nemen dat er op gericht is de kwaliteit van de begeleiding van en zorg voor personen met dementie en hun omgaving binnen de eigen werksetting te verhogen. Bedoeling is het gehele proces samen met het team te gaan, van behoeftendetectie of droom over keuze van het initiatief tot uitvoering. Zo zet je al doende een belangrijke stap in het verwerven van je mandaat als referentiepersoon binnen je team.

Naast de uitvoering op het werkveld zorg je voor een korte schriftelijke neerslag. Gedurende de opleiding wordt er elke dag even ruimte gemaakt voor uitwisseling en feedback op het proces dat je binnen je werksfeer doorloopt.

Wie komt in aanmerking voor de opleiding tot referentiepersoon dementie?

We maken een onderscheid tussen referentiepersonen dementie, werkzaam in de residentiële sector en referentiepersonen dementie binnen de thuiszorg en het ziekenfonds.

Referentiepersonen dementie werkzaam in de residentiële sector

We verwachten van de directies dat zij de cursisten in de loop van de opleiding de functie referentiepersoon dementie laten opnemen en in een passende functieomschrijving voorzien. Personen die niet voldoen aan de RIZIV-voorwaarden in het kader van de financiële tegemoetkoming, maar wel de functie binnen de voorziening (zullen) opnemen, kunnen deze opleiding ook volgen.

We veronderstellen dat deze aanstelling betekent dat je:

 • zelf gemotiveerd bent om de opleiding te volgen en de rol van referentiepersoon dementie op te nemen;
 • ervaring hebt en over de minimale basiscompetenties beschikt in begeleiding van en zorg voor personen met dementie;

Referentiepersonen dementie werkzaam binnen de thuiszorg of het ziekenfonds

De randvoorwaarden rond attestering worden in de loop van het najaar 2014 afgestemd met de Vlaamse overheid. Gezien de uitvoering van het transitieplan in deze werd toevertrouwd aan de expertisecentra dementie, mag u ervan uitgaan dat de cursist voldoende competenties zal hebben ontwikkeld om, bij erkenning van de opleiding, van een vrijstelling ervoor te kunnen genieten. Alleszins is het doel van de Vlaamse overheid dat organisaties gaan werken met referentiepersonen en zich inschrijven in het getrapte systeem, beschreven in het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu’

 
Inschrijfmodaliteiten?

We beogen in onze opleidingen een werkbare mix tussen cursisten, werkzaam in de residentiële zorg en cursisten, werkzaam in de thuiszorg en binnen de ziekenfondsen. Daarom vragen we u ook om volgens doelgroep in te schrijven. Indien u hierover vragen heeft, kan u contact opnemen met ons via patricia.wildiers@dementie.be of info@dementie.be .

 Gerelateerde artikelen:

[1] Dit is leiderschap gebaseerd op vakinhoud en niet op een hiërarchische relatie. Het is het leiderschap van een deskundige die op basis van zijn of haar kennis het heft in handen neemt in het belang van de patiënten of bewoners.” (Definitie LEVV).

publicatiedatum: 14/08/2014
Gerelateerde artikelen:
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw  |  Lokkaardstraat 8  |  2018 Antwerpen  |  t/f 070 224 777  |  e-mail  |  disclaimer