Login Medewerkers   |  Contact   |  Zoek :
     
 Start  Over ons  Actueel  Thema's  Regio ECD's  Vorming  Praatcafés
  Antwerpen   Limburg   Oost-Vlaanderen   Vlaams-Brabant   West-Vlaanderen   Draaiboek praatcafés
 Informatie  Forum  Beleid
Printvriendelijke versie Deel/Bewaar
Vorming -> Referentiepersoon dementie 

In het vormingsjaar 2014-2015 voorziet het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking en afstemming met de regionale collega’s maar liefst zeven opleidingen referentiepersoon dementie:
- twee opleidingen in het najaar: 1 in Malle (bij Antwerpen) en 1 in Brussel.
- vijf opleidingen in het voorjaar: Hasselt, Malle, Dendermonde, Brugge en Leuven.

Nieuw is alvast dat in het kader van het transitieplan de opleiding expliciet wordt opengesteld voor de diverse woonzorgactoren, dus ook voor diensten voor gezinszorg, ziekenfondsen en thuiszorgdiensten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de ontschotting tussen de diverse organisaties kan faciliteren. Vanzelfsprekend zal het curriculum worden afgestemd op deze nieuwe doelgroepen, zonder de essentie te verliezen. We nodigen de organisaties dan ook expliciet uit om op deze opleidingen in te tekenen. We zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde zal zijn voor de eigen verrijking in relatie tot een goede of betere dementiezorg in de praktijk.

Bij inschrijving op onze elektronische nieuwsbrief, wordt u als eerste op de hoogte gebracht van het nieuwe programma.
 

 

Wat is een referentiepersoon dementie? (zoals beschreven voor de woonzorgcentra)
 

Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector, die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.

Dit doet hij door:

 • te sensibiliseren voor het onderkennen van tekenen van beginnende dementie en aandacht te vragen voor zorgvuldige diagnostiek;
 • zorgverleners, directie en beleid, vrijwilligers en familieleden te sensibiliseren om blijvend te zoeken naar onvermoede mogelijkheden om de kwaliteit van leven van personen met dementie te bevorderen;
 • inzichten, vaardigheden en gepaste attitudes in begeleiding van en zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen via eigen proactief optreden, inbreng tijdens intern overleg en detectie en invulling van vormingsbehoeften;
 • zich op te stellen als aanspreekpunt ten aanzien van eigen collega’s en, desgevallend, beleid, bij vragen omtrent begeleiding en zorg voor personen met dementie en hun omgeving
 • geïndividualiseerde zorg en begeleiding te bevorderen, aansluitend bij de eigen behoeften en mogelijkheden van de persoon met dementie. In functie daarvan stimuleert hij het interdisciplinair overleg bij complexere begeleidings- of zorgsituaties en levert hierin ook een eigen actieve bijdrage;
 • bij te dragen tot de invulling van het kwaliteitssysteem (visie, functie- en taakomschrijvingen, procedures, e.a.) voor wat betreft diagnostiek, begeleiding en zorg voor personen met dementie en voor zover van toepassing binnen de zorg- en/of begeleidingscontext;
 • een goede netwerking met relevante actoren in het werkveld: het expertisecentrum dementie, (zo voorkomend) het geriatrisch dagziekenhuis waarmee er een functionele binding is, CRA, andere referentiepersonen dementie in de regio ;
 • zich voortdurend te informeren en bij te scholen omtrent diagnostische, zorginhoudelijke en juridische ontwikkelingen.

Doelstellingen van de opleiding tot referentiepersoon dementie

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw wil een degelijke, op evidentie gebaseerde opleiding aanbieden die voorbereidt op de uitoefening van functie referentiepersoon dementie in de woonzorg (residentiële, transmurale zorg en thuiszorg).

Het beoogt daarom:

 • een grondig inzicht in dementie (oorzaken, eerste signalen, diagnostiek, beleving, ) bij te brengen;
 • de eigen competenties in begeleiding van en zorg voor personen met dementie en hun familie aan te scherpen;
 • voor te bereiden op het opnemen van vakinhoudelijk leiderschap. Dit is leiderschap gebaseerd op vakinhoud en niet op een hiërarchische relatie. Het is het leiderschap van een deskundige die op basis van zijn of haar kennis het heft in handen neemt in het belang van de patiënten of bewoners. (Definitie Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, Nl).

Opdrachten in het kader van de opleiding

Leren veronderstelt activiteit. Daarom word je als cursist gestimuleerd om de inzichten, vaardigheden en attitudes die tijdens de opleiding aan bod komen, meteen toe te passen in de praktijk. Een referentiepersoon dementie wordt op zijn werkplaats aanspreekbaar voor andere collega’s in verband met dementiegerelateerde thema’s. In die zin is de opleiding niet vrijblijvend. We verwachten dat de deelnemer actief reflecteert op de cursusinhouden en minstens één concreet initiatief neemt binnen zijn/haar werksetting.

Reflectie: Na elke dag krijg je als cursist enkele gerichte reflectievragen mee naar huis. Bedoeling is stil te staan bij de aangereikte inhouden en hoe deze in het eigen handelen en/of binnen de eigen werking te integreren. Een minimale schriftelijke neerslag van deze reflectie is een voorwaarde tot het verkrijgen van het getuigschrift referentiepersoon dementie.

Praktijkopdracht: Van elke deelnemer wordt verwacht een concreet initiatief te nemen dat er op gericht is de kwaliteit van de begeleiding van en zorg voor personen met dementie en hun familie binnen de eigen werksetting te verhogen. Bedoeling is het gehele proces samen met het team te gaan, van behoeftedetectie of droom over keuze van het initiatief tot uitvoering. Zo zet je al doende een belangrijke stap in het verwerven van je mandaat als referentiepersoon binnen je team.

Naast de uitvoering op het werkveld zorg je voor een korte schriftelijke neerslag. Gedurende de opleiding wordt er elke dag even ruimte gemaakt voor uitwisseling en feedback op het proces dat je binnen je werksfeer doorloopt.

Wie komt in aanmerking voor de opleiding tot referentiepersoon dementie?

(geldig voor residentiële zorg) Voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de opleiding tot referentiepersoon dementie is door de directie aangesteld te zijn in de functie referentiepersoon dementie of dit binnen het jaar te zullen opnemen.

In deze verklaring blijkt ook:

 • de intentie om na dag 6 en in voorbereiding van dag 11 van de opleiding een functie- en taakomschrijving voor de referentiepersoon dementie op te stellen;
 • het engagement van de direct leidinggevende tot het bijwonen van dag 6 en de namiddag van dag 11.

We veronderstellen dat deze aanstelling betekent dat je:

 • zelf gemotiveerd bent om de opleiding te volgen en de rol van referentiepersoon dementie op te nemen;
 • ervaring hebt en over de minimale basiscompetenties beschikt in begeleiding van en zorg voor personen met dementie;

Opmerking: personen die niet voldoen aan de RIZIV-voorwaarden in het kader van de financiële tegemoetkoming, maar wel de functie binnen de voorziening (zullen) opnemen, komen wel in aanmerking voor deze opleiding.

Alle disciplines kunnen de functie van referentiepersoon opnemen. Vanuit de praktijk merken we op dat de functie binnen een organisatie of afdeling best niet samenvalt met de functie van leidinggevende van diezelfde organisatie of afdeling.

Voor andere woonzorgactoren dienen de contouren nog verder te worden afgestemd met de Vlaamse administratie. We willen daarom nu nog niets opleggen, gezien deze nog niet bekend zijn. Alleszins zullen de deelnemers aan de opleiding op het einde ervan wel toereikende competenties hebben ontwikkeld om de toekomstige functie waar te nemen.

 
De opleiding richt zich uitdrukkelijk tot personen die de functie referentiepersoon dementie vervullen of binnenkort zullen vervullen. Wie zich wil verdiepen in dementie zonder de functie referentiepersoon te zullen opnemen, verwijzen we graag naar een van de andere vormingsmodules. We vragen ten laatste op dag 11 te beschikken over een functieomschrijving voor referentiepersoon dementie.

Met de deelnemers staan we uitdrukkelijk stil bij de functie als referentiepersoon. We verkennen hoe je het mandaat dat de functie biedt optimaal kan inzetten.

De referentiepersoon moet zich in de functie waarmaken, maar kan dit niet zonder een goede coaching door de leidinggevende en integratie van de functie in de organisatie.

Hoe kan u inschrijven ?

We beogen in onze opleidingen een werkbare mix tussen cursisten, werkzaam in de residentiële zorg en cursisten, werkzaam in de thuiszorg en binnen de ziekenfondsen. Daarom vragen we u ook om volgens doelgroep in te schrijven. Indien u hierover vragen heeft, kan u contact opnemen met ons via patricia.wildiers@dementie.be of info@dementie.be .

 

publicatiedatum: 3/07/2014
Gerelateerde artikelen:
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw  |  Lokkaardstraat 8  |  2018 Antwerpen  |  t/f 070 224 777  |  e-mail  |  disclaimer