Functiekaart OPD Mechelen

Het Overlegplatform Dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor alle zorgaanbieders – zelfstandigen, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen – die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving.

In nauwe samenwerking met SEL Mechelen/Tom vzw vindt er in de zorgregio Mechelen tweemaal per jaar een Overlegplatform Dementie plaats. Het programma hiervan wordt samengesteld door een stuurgroep OPD zorgregio Mechelen en telkens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Tom vzw.

Het OPD maakt dementie herkenbaar en bespreekbaar bij professionelen en mantelzorgers, en in de maatschappij. Het overlegplatform creëert een breder draagvlak, inventariseert bestaande wensen en noden en maakt deze bekend aan het beleid.

Krachtlijnen van het OPD

Het OPD als…

…   een netwerkmoment: uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise

…   een verzameltank aan informatie: interessante studiedagen, publicaties,…

…   een kans om buiten de grenzen van de eigen sector te kijken: creëren van een

wisselwerking tussen de residentiële zorg en de thuiszorg

…   een signaalfunctie: het beleid op de hoogte houden van wat regionaal leeft rond
dementie

…   organisator van vorming voor professionelen (en mantelzorgers)

Doelgroep en mogelijke partners

Professionele zorgaanbieders, diensten, organisaties, verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en verenigingen voor vrijwilligers. Het OPD streeft naar een mix van zowel thuiszorg als residentiële zorg en zowel basismedewerkers als beleidsverantwoordelijken;

Regio-afbakening

In de zorgregio Mechelen is er één OPD actief.

Deelnemen aan het OPD

Het OPD organiseert twee bijeenkomsten per jaar.