Nieuwsbrief 29 juni 2018

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Innovatief CASCADE-model krijgt vorm

Op vrijdag 8 juni kwamen alle projectpartners, waaronder het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in de Universiteit van Lille (FR) samen om een volledige dag te werken rond de opbouw van het CASCADE-model. Dit model stelt integrale zorg en kwaliteitsvol leven voor mensen met dementie centraal. De verschillende componenten van het model werden bepaald op basis van literatuuronderzoek, dialoogtafels en focusgroepen met personen die leven met dementie en medewerkers uit de zorgsector. Het ontwerp van het CASCADE-model vertrekt vanuit een waarderende benadering en legt de klemtoon op sterktes en mogelijkheden van mensen. Daarnaast is er voldoende aandacht voor veiligheid en ondersteuning om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven. Heel wat uitdagingen staan nog op het programma. Hoe maken we de ambities financieel duurzaam? Op welke wijze kan technologie ingezet worden? Welke kerncompetenties van professionelen zijn nodig? Hoe bouwen we verder aan een dementievriendelijke lokale gemeenschap? De komende periode wordt rond deze vragen verder aan de slag gegaan!

Onlinebevraging over technologie in de zorg en het leven van personen met dementie

In het kader van het Europese CASCADE-project wenst de projectgroep zicht te krijgen op de noden van de doelgroep op gebied van zorgtechnologie. Het doel: zo zelfstandig mogelijk wonen in een kleinschalige woongemeenschap met zorgfaciliteiten en met behoud van privacy en waardigheid. De technologie is ook bedoeld om medewerkers te ondersteunen zodat zij weten wanneer ze actie moeten ondernemen, bijvoorbeeld wanneer de integriteit van de persoon met dementie in het gedrang komt. De verzamelde gegevens zullen ook gebruikt worden voor een onderzoeksprogramma, meer bepaald om te bepalen of het kan worden gebruikt om veranderingen in de conditie en/of het gedrag van een bewoner te voorspellen, bijvoorbeeld een bewoner die vaker geneigd is om te vallen. Voorbeelden van de soorten van apparaten die zullen worden gebruikt zijn mobiele apparaten (telefoons, tablets, …), draagbare apparaten, zoals alarmen of polsbanden die de hartslag meten en sensoren om bijvoorbeeld deuren te openen.

Interesse? Als persoon met dementie, als mantelzorger, familielid, professionele zorgverlener of medewerker van een organisatie in de zorg voor mensen met dementie vragen we je om deze vragenlijst in te vullen (duur max. 20 minuten). Je reactie zal de verdere aanpak beïnvloeden inzake de toepassing van technologie in het CASCADE-model. Je kan de vragenlijst via deze link invullen tot 15 juli 2018.

 

Terugblik ‘inspiratiedag zinvolle dagbesteding’

Op donderdag 7 juni zakten meer dan 120 animatoren en ergotherapeuten af naar de inspiratiedag van Optimum C in het sfeervolle kasteel van Steenokkerzeel. De deelnemers konden er aansluiten bij verschillende lezingen en workshops over zinvolle dagbesteding. Via een wandeling door het kasteel en de bijgebouwen leerden ze bovendien heel wat commerciële en niet-commerciële initiatieven kennen. Een van die haltes was het standje van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Er was grote interesse voor onze publicaties en ook de posters waren snel de deur uit.

Op de inspiratiedag stelde Optimum C ook hun inspiratiebundel voor. Deze is het resultaat van een campagne bij Vlaamse woonzorgcentra, waarbij hen gevraagd werd om een idee rond zinvolle dagbesteding in te sturen. Meer dan 80 organisaties reikten ideeën aan. Samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, het Forum Palliatieve Zorg, www.hartwerken.be (Kim Opdecam) en OKRA 55+ verwerkte Optimum C alle inzendingen en bundelde die vervolgens in een handige waaier. Je komt hierover alles te weten op hun website.

OESO-rapport over dementie presenteert Vlaamse goede praktijken 

Het OESO-rapport over dementie (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dat pas verscheen duidt op sterktes en zwaktes in het dementiebeleid doorheen de 35 OESO-landen waar samen ongeveer 19 miljoen mensen met dementie wonen. Het rapport geeft op een heldere wijze weer waar het toe doet inzake dementiezorg. Eerst het goede nieuws: de inspanningen die we in Vlaanderen realiseren komen op twee plaatsen uit de verf: de inzet op dementiekundige basiszorg en de realisaties richting apothekers. We zijn uiteraard tevreden dat deze twee elementen naar waarde worden geschat. Maar er is ook nog werk aan de winkel. Zo ontbreken er adequate meetinstrumenten voor goede zorg (ook in ons land) en de opvolging ervan en wordt er in de diverse landen nog te weinig ingezet op registratie zodat er onvoldoende zicht is of beleidsinspanningen terzake renderen. Meer weten? Lees het volledige artikel op onze website.

Terugblik studiedag ‘Lokale Uitdagingen Ontrafeld’

Op vrijdag 1 juni 2018 organiseerde de Vlaamse Ouderenraad een studiedag rond diverse uitdagingen waar lokale ouderenraden voor staan. Een honderdtal geïnteresseerden kwamen naar Brussel om het evenement bij te wonen. Het werd een goed gevulde dag, die verschillende recente beleidskeuzes met impact op het lokale ouderenbeleid belichtte. De deelnemers kregen de kans om twee workshops bij te wonen over verschillende thema’s: basisbereikbaarheid, geïntegreerd breed onthaal, dementievriendelijke gemeenten, mantelzorg, toegankelijkheid en buurten versterken kwamen aan bod.

Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lichtte communicatiemedewerker Olivier Constant de missie achter de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ toe tijdens de workshop over het thema ‘dementievriendelijke gemeenten’. De workshops reikten heel wat input en concrete aanknopingspunten aan om het lokaal ouderenbeleid te versterken en het engagement om verder te bouwen aan een dementievriendelijke samenleving te verdiepen. Op de website van de Vlaamse Ouderenraad kan je terecht voor een uitgebreide terugblik, sfeerfoto’s en de presentaties.

 

Regionaal expertisecentrum dementie Contact lanceert allereerste ‘Eerste Hulp Bij Jongdementie-rugzak’

Op vraag van zowel mantelzorgers als zorgverleners bundelde regionaal expertisecentrum dementie Contact heel wat materialen over dementie op jonge leeftijd. Een rugzak gevuld met boeken, dvd’s, brochures en andere informatie over jongdementie kan in één geheel ontleend worden bij het expertisecentrum in Limburg. Ook leerkrachten kunnen hiermee het thema jongdementie bespreekbaar maken in de klas aangezien enkele boeken en beeldmateriaal ook geschikt zijn voor kinderen.

De uitleen gedurende max. vier weken is gratis. Er wordt enkel een kleine waarborg van 25 euro gevraagd. Interesse? Neem contact op en maak een afspraak om de rugzak af te halen via ecd.contact@hogevijf.be, 011 88 83 84.

 

Mechelse Bib heeft aandacht voor dementie

De bibliotheek van Mechelen heeft heel wat boeken over dementie. In samenwerking met Inloophuis ’t MoNUment breidt deze collectie nu uit. Bij vragen over dementie en hoe er mee om te gaan, verschaft de bib aan de betrokkenen extra informatie en verwijst ze door naar professionele zorgverlening. Voortaan worden ook specifiek samengestelde EHBD-rugzakjes (Eerste Hulp Bij Dementie) uitgeleend. In deze rugzakjes vind je naast informatieve, wetenschappelijke en kinderboeken ook een dvd, cd en luisterboek.

Met deze samenwerking willen beide partners gerichtere hulp bieden aan mensen die met dementie te maken krijgen. Wie op zoek is naar extra informatie kan door de consulent van het inloophuis doorverwezen worden naar de omvangrijke collectie in de bib. Omgekeerd worden Mechelaars die met specifieke vragen over dit thema tot bij de bibliotheekmedewerkers komen, vanaf nu doorverwezen naar het inloophuis waar ze kunnen rekenen op ondersteuning en deskundig advies. “Mechelen is een dementievriendelijke stad. Ons doel is om ervoor te zorgen dat mensen met dementie en mantelzorgers zich nog beter geaccepteerd, gekend en gesteund voelen in onze samenleving. De laagdrempelige informatieverschaffing en de samenwerking tussen bibliotheek en ’t MoNUment is van groot belang binnen dit thema”, zegt Koen Anciaux, schepen van Welzijn en voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland.

 

Afsluiting opleidingen tot referentiepersoon dementie

De maand juni wordt traditioneel gekoppeld aan examens en de daaraan verbonden examenstress, gevoelens die de cursisten in de opleiding tot referentiepersoon dementie konden beamen. Een kleine 90 cursisten vanuit heel Vlaanderen legden, met het oog op het behalen van hun getuigschrift, hun examen af. Na een 3-tal uren zwoegen kon men opgelucht ademhalen en uiteindelijk genieten van de allerlaatste momenten van hun intensieve dementie-onderdompeling. Zij zijn nu klaargestoomd om in hun eigen werksetting de rol van ambassadeur van mensen met dementie op te nemen. Veel succes gewenst aan alle afgestudeerden in jullie verdere carrière!

Jaarverslag 2017: expertisecentra dementie laten kennis werken

Op onze website kan je vanaf nu ook de digitale versie van het meest recente jaarverslag van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra raadplegen. Het is de vrucht van een jaar intens samenwerken voor de doelgroep mensen met dementie en hun professionele en informele zorgverleners. ‘Nothing about us without us’ is een slogan die we op diverse Europese meetings hoorden: de roep van mensen met dementie om bij hun situatie en zorg betrokken te zijn blijft groot. En terecht! Daarom waren we zo verheugd bij de voorstelling van het boek ‘Jongdementie – de beklimming van de berg Alzheimer’. We toonden samen met mensen met dementie en hun partners aan dat het glas ook nog halfvol kan zijn ondanks de aandoening. Dementiezorg is bij uitstek relatiezorg waarbij levenskwaliteit centraal staat. Kwaliteitsvolle zorgverleners helpen om een zorgethische houding te integreren die zich uit in warme zorg waarbij constant geëvalueerd wordt wat echt op het spel staat voor de persoon met dementie. En daar is het om te doen.

Het is ook de basis van de start van de opbouw van een referentiekader voor kwaliteitsvolle zorg van wonen en leven voor personen met dementie: een ijkpunt voor wie met mensen met dementie werkt en wil weten wat er toe doet bij goede zorg. Dat dit nodig is hoeft wellicht niet meer gezegd in het licht van de PANO-reportage afgelopen najaar. De werking van het Vlaamse expertisecentrum dementie kende ook in het buitenland de nodige weerklank: in Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland deelden we onze expertise met gelijkaardige organisaties. Die erkenning toont perfect aan dat de uitwisseling over de grenzen heen niet meer vrijblijvend is. Dementiezorg is een uitdaging voor elke overheid en dat zal in de toekomst niet anders zijn.

In het huidige zorglandschap zijn de expertisecentra een alom gewaardeerde partner geworden. Dat stelt ons voor een grote verantwoordelijkheid. Ook het Vlaamse beleid vraagt daarnaar en daarmee vervullen we onze belangrijke rol als partnerorganisaties. Omdat we weten dat dit werk nooit af is, blijven we inzetten op deskundigheidsbevordering en op de uitbouw van goede (zorg)praktijken. Samen met u maar steeds oog in oog met de persoon met dementie. Je kan het integrale jaarverslag raadplegen via deze link.

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >