Samenwerking, projecten en partners

Samenwerking 

Overlegplatform Dementie 

opd_juist

Op initiatief van ECD Sophia en ECD Foton werd in elke zorgregio in West-Vlaanderen een Overlegplatform Dementie opgericht. De OPD’s in Noord-West-Vlaanderen en Oostende-Veurne behoren tot de zorgregio van Foton.

Een OPD is een open en pluralistisch overlegforum voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. Een OPD is ingebed in een Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en werkt samen met het Expertisecentrum Dementie. Het OPD maakt dementie kenbaar en bespreekbaar, niet alleen bij professionelen en mantelzorgers, maar ook in de bredere maatschappij.

De meerwaarde van een OPD bestaat o.a. uit een vlottere samenwerking en informatiedoorstroming, ondersteuning en uitwisseling tussen de leden van het platform, een signaalfunctie naar de overheid. Ook het delen van expertise maakt hiervan deel uit. Een OPD werkt organisatie-overschrijdend.

Ben je een professionele zorgverlener en werk je met personen met dementie in de regio Noord-West-Vlaanderen of Oostende-Veurne. Wil je graag deelnemen aan het OPD? Je kan ons vrijblijvend contacteren voor meer informatie of deelname.

Zorgnetwerk Jongdementie Noord-West-Vlaanderen 

Dementie op jonge leeftijd is dementie waarbij de eerste symptomen optreden voor de leeftijd van 65 jaar. Naast de ziekte van Alzheimer, frontotemporale en vasculaire dementie komen in deze leeftijdsgroep ook meer zeldzamere vormen van dementie voor met zeer uiteenlopende en specifieke symptomen: Lewy Body dementie, ziekte van Huntington, prionenziektes,…
De dementieproblematiek tekent zich bij jongere personen op heel wat vlakken anders af dan bij oudere personen.

Het zorgnetwerk wil in afstemming en samenspraak met mensen met jongdementie en hun mantelzorgers, een aanbod aan zorg ontwikkelen dat zoveel mogelijk aansluit bij hun noden en behoeften. Het is een open zorgmodel waarin de zorgvrager en mantelzorger steeds vrij kunnen beslissen of ze al dan niet op het aanbod, of een deel ervan, ingaan.
Verschillende organisaties werken samen in een open samenwerkingsverband en willen zich aanvullend opstellen ten opzichte van het bestaande aanbod.
Op initiatief van het Woonzorgcentrum Regina Coeli hebben de volgende organisaties zich geëngageerd in dit zorgnetwerk:

Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn Noord-West Vlaanderen
Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas
Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge-Oostende AV
Curando-thuisverpleging
Expertisecentrum dementie Foton
Buddywerking KòMee
Woonzorgcentrum Regina Coeli

Meer info over het zorgnetwerk Jongdementie Noord-West-Vlaanderen vind je ook op de vernieuwde webpagina jongdementienoordwest.vlaanderen


Projecten 

Dementievriendelijke gemeente Brugge

Het concept dementievriendelijke gemeente ontstond in 2001 in Schotland. Sindsdien hebben deze initiatieven zich over de hele wereld verspreid. Elke dementievriendelijke gemeente streeft naar een samenleving die dementie minder negatief bekijkt. Door onze kijk te veranderen, komen we tot een meer respectvolle en gelijkwaardige communicatie en interactie met mensen met dementie.

In 2010 namen het Stadbestuur Brugge, het Overlegplatform Dementie (OPD) Noord-West-Vlaanderen, het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Noord-West-Vlaanderen en het Expertisecentrum Dementie Foton het initiatief voor een dementievriendelijk Brugge. Vanaf het begin werden verenigingen, winkeliers, handelaars, de onderwijswereld, de culturele sector en de zorgsector betrokken.

Een knoop in je zakdoek leggen om iets niet te vergeten. Iedereen doet het. Niet alleen mensen met dementie. Precies daarom kozen zij zelf dit symbool als drager van een dementievriendelijk Brugge. Een stad waar mensen met dementie niet vergeten worden. Door herhaald gebruik tijdens alle dementievriendelijke acties hopen wij dat dit logo in de loop der jaren mag uitgroeien tot een herkenningsteken, als houvast én troost. Een symbool voor een warme en respectvolle omgang, van zekerheid en veiligheid.

Het logo mag vrij en gratis in Europa aangewend worden als solidariteitssymbool mits het naleven van enkele principes. Indien je overweegt om het logo te gebruiken, kan je dit document doornemen. Het meldingsformulier vind je achteraan.

Alle informatie over dementievriendelijk Brugge kan je vinden op de website: http://www.dementievriendelijkbrugge.be/

Oostende: Dementievriendelijke stad

Vanuit het OPD Oostende-Veurne, ontstond het idee om ook van Oostende een dementievriendelijke stad te maken. In samenwerking met het stadsbestuur werden verschillende acties ondernomen. Op 9 september 2019 werd Oostende: dementievriendelijke stad voorgesteld aan het publiek. Gedurende heel 2019 zijn er verschillende acties gepland waarbij sensibilisering en  open communicatie en interactie met de persoon met dementie centraal staan.

Wil je meer weten over alle acties die Oostende als dementievriendelijke stad heeft genomen en nog plant? Op deze website kan je alle informatie terug vinden.

Ondertussen zijn ook een heel aantal andere steden en gemeenten aan de slag gegaan met de principes van een dementievriendelijke stad/gemeente. Van zodra er concrete projecten worden uitgewerkt kan u dit ook terug vinden op deze website.

Geheugenrevalidatie Noord-West-Vlaanderen 

Een uniek samenwerkingsproject voor cognitieve revalidatie en readaptatie.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat in de behandeling en begeleiding van personen met dementie en hun mantelzorgers, gecombineerde medicamenteuze én niet- medicamenteuze interventies een gunstige invloed hebben op het verloop, de functionaliteit, de sociale interactie en de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

Geïnspireerd door deze wetenschappelijke evidenties en de ervaringen van de geheugenkliniek in Luik onder de leiding van Eric Salmon lanceerde het RIZIV een oproep voor een proefproject voor geheugenrevalidatie en readaptatie, waarbij één centrum per provincie zou worden erkend voor een periode van 3 jaar. In september 2011 gingen de eerste sessies ‘Geheugenrevalidatie Noord-West-Vlaanderen’ van start. Ondertussen werd de erkenning verlengd tot eind 2016 (RIZIV nummer 7.78.109.25)

Het Brugs project

Is een samenwerkingsinitiatief van drie partners met bijzondere expertise in de zorg voor mensen met dementie. De 3 partners hebben in de loop van meer dan 10 jaar een werking opgebouwd met eigen accenten en vanuit verschillende invalshoeken.
Het samenbrengen van deskundige medewerkers en complementaire expertise schept specifieke mogelijkheden.  Cognitieve revalidatie staat immers nooit op zichzelf.  Cognitieve revalidatie is bij voorkeur ingebed in een holistisch totaalaanbod. De multidisciplinaire betrokkenheid binnen en vanuit beide geheugenklinieken en Foton geeft een brede bedding aan deze holistische benadering. Bovendien wordt er gewerkt vanuit een open overleg- en samenwerkingsmodel met de huisarts en alle eerstelijnspartners.

De geheugenrevalidatie vindt plaats  in het Fotonhuis in Brugge en wordt gedragen door een multidisciplinair team met zorgverleners van de 2 geheugenklinieken en van Expertisecentrum Dementie  Foton: een neuroloog, een geriater, 2 neuropsychologen, 2 ergotherapeuten, een sociaal verpleegkundige en een administratief medewerker.

Folder voor revalidanten en mantelzorgers

Folder voor verwijzers
(het voorschrift kan opgemaakt worden door een huisarts, neuroloog, geriater of psychiater)

Toelichting: doelstellingen en interventies van het programma cognitieve revalidatie

De praktische uitvoering van een revalidatieprogramma vraagt een zeer geïndividualiseerde benadering.   De centrale doelstelling hierbij is de revalidant en zijn mantelzorger te helpen zich  zo goed mogelijk aan te passen aan de realiteit van het ziekteproces,  zo functioneel en zelfredzaam mogelijk te zijn, en zich zolang als mogelijk en wenselijk is in het natuurlijk thuismilieu te kunnen handhaven. Het programma ondersteunt een optimale participatie aan de familiale en ruimere  sociale context. Er gaat aandacht uit naar het leren omgaan met en aanvaarden van de beperkingen en moeilijkheden.  De draagkracht van zowel de revalidant als de mantelzorger wordt versterkt,  de zorgbelasting wordt verminderd.  De vreugde en de voldoening van het zorg dragen worden zoveel mogelijk ondersteund. De levenskwaliteit van de persoon met dementie en van zijn mantelzorger staan gedurende het hele revalidatieproces centraal.

Om dit alles te realiseren ligt de focus van het revalidatieprogramma uiteraard op het ondersteunen van de cognitieve en functionele zelfredzaamheid, en van het emotioneel welbevinden.

De interventies zijn gericht zowel op de revalidant als op zijn mantelzorger.  Beiden nemen dus deel aan het programma.  De interventies zijn gecombineerd en bestaan uit verschillende componenten:

  • cognitieve training gericht op specifiek neuropsychologische functies
  • evaluatie en advies rond aanpassing van de leefomgeving en cognitieve readaptatie met het aanleren van alternatieve strategieën vanuit vaardigheden en met gebruik van hulpmiddelen (agenda, gsm/telefoon,..) en dit met terugkoppeling naar de mantelzorger
  • psycho-educatie voor zowel de revalidant als de mantelzorger, om de ziekte, de situatie en de moeilijkheden beter te begrijpen, met tips om zich te handhaven en hiermee om te leren gaan, strategieën om stress te controleren, om voor de mantelzorger de zorgbelasting te verminderen en hem voldoening te laten halen uit de zorg die hij biedt
  • advies en psychosociale interventies rond praktische professionele hulpverlening en verdere follow-up.

Meer lezen ?

‘Geheugenrevalidatie Noord-West-Vlaanderen’. Een uniek samenwerkingsproject voor cognitieve revalidatie en readaptatie in Brugge
In: Dementie : van begrijpen naar begeleiden. Handboek voor referentiepersonen dementie en andere betrokkenen / Patricia Wildiers (red.). – Brussel, Politeia, editie december 2012.

Partners binnen dit project 

logo_bedrijf_miniid_18651     logo_sint-jan     120x160_logo foton_r

 

 

Geheugenkliniek AZ Sint-Lucas vzw
Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge – Assebroek

Centrum voor cognitieve stoornissen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10, 8000 Brugge

Familiezorg West-Vlaanderen vzw (Expertisecentrum dementie Foton)
Biskajersplein 2, 8000 Brugge


Partners 

ECD Foton werkt nauw samen met volgende partners:

  1. Familiezorg West-Vlaanderen (moederorganisatie): http://www.familiezorg-wvl.be/
  2. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: https://www.dementie.be/
  3. Regionaal expertisecentrum dementie Sophia (Kortrijk): http://www.dementie.be/sophia 
  4. SEL Noord West-Vlaanderen en Oostende-Veurne: http://www.selwvl.be/
  5. Provincie West – Vlaanderen: http://www.west-vlaanderen.be/
  6. Alzheimer Liga Vlaanderen: http://www.alzheimerliga.be/

ECD Foton werkt met de financiële steun van de Vlaamse Overheid.


12/09/2019