FeBi opleidingen

Opleidingen via het sociaal fonds Ouderenzorg

Het sociaal fonds Ouderenzorg financiert en organiseert opleidingen voor medewerkers werkzaam in privé-voorzieningen (dus: niet-OCMW’s). Ben je als woonzorgcentrum (vzw of privaat) op zoek naar een opleiding over dementie?
Dan kan je via het sociaal Fonds gratis een opleiding gegeven door medewerkers van de expertisecentra dementie aanvragen

Vanuit het expertisecentrum dementie verzorgen we voor het sociaal fonds Ouderenzorg drie opleidingen. Deze opleidingen worden enkel aangeboden in ‘uitbesteed aanbod’, in het woonzorgcentrum zelf met min.10 en max. 16 personen. Heb je zelf te weinig deelnemers kan je steeds samenwerken met een ander woonzorgcentrum uit je buurt.

Ons aanbod bestaat uit:
– basisvorming van 1 dag : bedoeld voor alle medewerkers (eventueel ook logistiek personeel) uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie
– persoonsgerichte zorg, 2 dagen: bedoeld voor eenieder die met mensen met dementie in het woonzorgcentrum ondersteunt
– specifieke vorming/training van 3,5 dag: bedoeld voor basismedewerkers in zorg en begeleiding van personen met dementie, zeer praktijkgerichte opleiding!

Basisvorming ‘Inzicht in dementie’ – 1 dag (= 7 uur)
Hoofddoelstelling is het gedrag van de persoon met dementie beter te begrijpen. De klemtoon ligt op kennisoverdracht maar tijdens de dag wordt ook gewerkt met videomateriaal, casussen van de deelnemers en uitwisseling van ervaringen. Concreet gaat het er om dat medewerkers:

 • symptomen van dementie bij bewoners kunnen herkennen, begrijpen dat deze een gevolg zijn van hersenschade en bijgevolg hun verwachtingen bijstellen;
 • parallel hiermee leren zien wat iemand met dementie wel nog kan;
 • het gesprek op interdisciplinair overleg kunnen volgen en informatie in het bewonersdossier begrijpen;
 • leren aanvoelen en inzien hoe een bewoner zijn dementieproces ervaart en hoe hij er probeert het hoofd aan te bieden;
 • basisinzicht verwerven in de factoren die samenhangen met moeilijk hanteerbaar gedrag, inclusief de eigen omgangsstijl, en dit bij een aantal bewoners concreet kunnen benoemen.

Programma

 • symptomen van dementie
 • oorzaken/vormen van dementie
 • misverstanden over dementie
 • wat iemand met dementie wel nog (lang) kan
 • beleving van en coping met dementie doorheen het proces
 • factoren in moeilijk hanteerbaar gedrag

Doelgroep

Alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie.
Belangrijk! 2/3 van de cursisten dient als scholingsniveau max. het niveau HSO/zorgkundige te hebben.

Tweedaagse vorming ‘persoonsgerichte zorg’ – 2 dagen

De vorming laat deelnemers reflecteren over het huidige handelen en tracht inzicht te geven in de persoonsgerichte visie.

De deelnemer:
• Reflecteert over het dagelijks handelen in het omgaan met cliënten met dementie
• Maakt kennis met ondersteunende methodieken om persoonsgericht werken concreter vorm te geven
• Kan onderscheid maken tussen taakgericht werken en werken vanuit een persoonsgerichte visie
• Leert het persoonsgerichte zorgmodel inzetten om een beeld te vormen van een individuele cliënt

Doelgroep

Kortgeschoolde werknemers die de basisvorming ‘inzicht in dementie’ reeds gevolgd hebben (of gelijkwaardig): verzorgenden/zorgkundigen, poetspersoneel, keukenpersoneel, logistiek personeel,…

Programma (2 dagen)
• Dag 1
o Taakgericht werken versus persoonsgericht werken
o Basisprincipes van persoonsgericht werken
o Hoe werk ik persoonsgericht?
• Dag 2
o Bespreking tussentijdse opdracht
o Voorstelling van het Bloemmodel
o Voorstelling Dementia Care Mapping

Praktisch

Waar? In het eigen woonzorgcentrum
Wanneer? Datum af te spreken met de opleidingsverstrekker
Hoe inschrijven? Uitsluitend via het inschrijvingsformulier

Methodiek

Doceren + groepsgesprek, toepassingen en reflectieoefeningen met betrekking tot de eigen praktijkervaringen.

Training in omgang met personen met dementie – 3,5 dagen (= 24,5 uur)
Deze training is gericht op het ontwikkelen van omgangsvaardigheden met de persoon met dementie in de verschillende fasen van het dementieproces.

De deelnemer:

 • leert zich met een zekere vanzelfsprekendheid zowel verbaal als non-verbaal af te stemmen op de persoon met dementie;
 • wordt zich bewust van de invloed van de eigen omgang en omgangsstijl op de persoon met dementie;
 • wordt zich bewust van het belang van reflecteren op het eigen handelen en het verwoorden van ervaringen binnen het team.

Doelgroep
Kortgeschoolde werknemers die de basisvorming ‘Inzicht in dementie’ reeds gevolgd hebben (of gelijkwaardig): verzorgenden/zorgkundigen, poetspersoneel, keukenpersoneel, logistiek personeel enz.

Programma (3,5 dagen)

 • fasen van dementie
 • begeleidingsmodellen bij dementie
 • geëigende omgangsvormen in de vier fasen
 • omgang met specifieke symptomen (geheugenproblemen, afasie, apraxie, agnosie, angst, …)

Methodiek
Doceren + gesprek (beperkt), inleefoefeningen, rollenspelen, reflectie op eigen handelen in praktijk aan de hand van huiswerkopdrachten.

Randvoorwaarden
De training is één geheel en dient dus ook gedurende 3,5 dag door dezelfde cursist gevolgd worden.

Praktisch

PROGRAMMA-OVERZICHT: klik hier
Inschrijven? Download het aanvraagformulier

Waar? In het eigen woonzorgcentrum (2 of meerdere woonzorgcentra kunnen ook samenwerken om 1 groep te vormen).
Wanneer? Na goedkeuring van de gevraagde opleiding door het Fonds neemt het regionaal expertisecentrum dementie contact op om een datum af te spreken.

Contactgegevens
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw – info@dementie.be – 03 609 56 14
Voor vragen i.v.m inschrijvingen kan je terecht bij de medewerkers van het Fonds.