Provinciale samenwerking

ECD Foton Brugge

Er is een intense samenwerking met het collega ECD Foton in Brugge. Er worden samen initiatieven opgenomen zoals vb. de opleiding en de terugkomdagen voor referentiepersonen dementie.

 

OOPD

Het overkoepelend overlegplatform dementie bestaat uit de voorzitters van de OPD’s, SEL-coördinatoren, ECD-medewerkers en medewerkers van de dienst welzijn van het provinciebestuur.

Bedoeling van dit overlegorgaan is het uitwisselen van ideeën, interessante thema’s ed. vanuit de regionale OPD’s. Daar waar nodig, wordt ook bekeken hoe krachten kunnen gebundeld worden en ideeën verbreed kunnen worden naar andere regio’s. Ook het signaleren van noden/behoeften, meegegeven vanuit het werkveld, is een aandachtspunt van het OOPD.

Het OOPD organiseert ook vorming. Iedere 2 jaar gaat er een vorming door enkel en alleen voor OPD-leden. Daarin kwamen onderwerpen als ‘dementieplan Vlaanderen’, ‘op zoek naar je talent’ al aan bod.

Daarnaast worden er ook vormingen georganiseerd die open staan voor alle hulpverleners van West-Vlaanderen. Voorbeelden hiervan zijn: inspiratiedag dementievriendelijke gemeente, de nieuwe wet op het voorlopig bewind.

 

PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN

Op regelmatige basis vindt er overleg plaats tussen het provinciebestuur en de 2 West-Vlaamse ECD’s Foton en Sophia en/of het OOPD. Deze samenwerking resulteerde in 2015 ondermeer in de vernieuwde uitgave van de dementiewijzer.