Gratis opleiding via Sociaal Fonds Ouderenzorg

Opleidingen via het Sociaal Fonds Ouderenzorg

Wat?

Ben je als woonzorgcentrum (vzw of privaat) op zoek naar een opleiding over dementie? Het Sociaal Fonds Ouderenzorg financiert en organiseert opleidingen voor medewerkers werkzaam in privé-voorzieningen (dus: niet-OCMW’s). Via het Sociaal Fonds Ouderenzorg kan je gratis een opleiding, gegeven door een van de medewerkers van het expertisecentrum dementie Sophia, aanvragen.

Deze opleidingen vinden steeds plaats in jouw voorziening of organisatie. Er dienen minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers aanwezig te zijn. Wanneer er te weinig deelnemers zijn vanuit jouw woonzorgcentrum, kan je ook samenwerken met een ander woonzorgcentrum in jouw buurt.

Je kan kiezen uit verschillende soorten opleidingen, die we vanuit expertisecentrum dementie Sophia aanbieden via het Sociaal Fonds Ouderenzorg. Ons aanbod bestaat uit:

 1. Basisvorming van 1 dag: voor alle medewerkers (eventueel ook logistiek personeel) uit woonzorgcentra, die in contact komen met bewoners met dementie.
 2. Tweedaagse vorming ‘persoonsgerichte zorg’: 2 dagen voor kortgeschoolde werknemers in de zorg die de basisvorming ‘inzicht in dementie’ reeds gevolgd hebben (of gelijkwaardig)
 3. Een zelfgekozen vorming.

Hieronder geven we meer informatie over deze soorten opleidingen:

1. Basisvorming ‘Inzicht in dementie’ – 1 dag (= 7 uur)

Concreet gaat het er om dat medewerkers:

 • symptomen van dementie bij bewoners kunnen herkennen, begrijpen dat deze een gevolg zijn van hersenschade en bijgevolg hun verwachtingen bijstellen;
 • parallel hiermee leren zien wat iemand met dementie wel nog kan;
 • het gesprek op een interdisciplinair overleg kunnen volgen en informatie in het bewonersdossier begrijpen;
 • leren aanvoelen en inzien hoe een bewoner zijn dementieproces ervaart en hoe hij er probeert het hoofd aan te bieden;
 • basisinzicht verwerven in de factoren die samenhangen met moeilijk hanteerbaar gedrag, inclusief de eigen omgangsstijl, en dit bij een aantal bewoners concreet kunnen benoemen.

Programma

 • symptomen van dementie
 • oorzaken/vormen van dementie
 • misverstanden over dementie
 • wat iemand met dementie wel nog (lang) kan
 • beleving van en coping met dementie doorheen het proces
 • factoren in moeilijk hanteerbaar gedrag

Doelgroep

Alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie: verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, kine- en ergotherapeuten, logopedisten, animatoren, zorgkundigen, logistieke medewerkers, keukenpersoneel, onthaal, klusjesdienst, onderhoudspersoneel,… Belangrijk: 2/3 van de cursisten dient als scholingsniveau max. het niveau HSO/zorgkundige te hebben.

Hoofddoelstelling is om het gedrag van de persoon met dementie beter te begrijpen. Op deze dag verwerven medewerkers basisinzichten in dementie. De klemtoon ligt op kennisoverdracht, maar tijdens de dag wordt ook gewerkt met videomateriaal, casussen van de deelnemers en uitwisseling van ervaringen.

 

2. Tweedaagse vorming ‘persoonsgerichte zorg’ – 2 dagen

De vorming laat deelnemers reflecteren over het huidige handelen en tracht inzicht te geven in de persoonsgerichte visie. De vorming gaat in het eigen woonzorgcentrum door.

De deelnemer:

 • reflecteert over het dagelijks handelen in het omgaan met bewoners met dementie;
 • maakt kennis met ondersteunende methodieken om persoonsgericht werken concreter vorm te geven;
 • kan onderscheid maken tussen taakgericht werken en werken vanuit een persoonsgerichte visie;
 • leert het persoonsgerichte zorgmodel inzetten om een beeld te vormen van een individuele bewoner.

Doelgroep

Kortgeschoolde werknemers die de basisvorming ‘inzicht in dementie’ reeds gevolgd hebben (of gelijkwaardig): verzorgenden/zorgkundigen, poetspersoneel, keukenpersoneel, logistiek personeel,…

Programma (2 dagen)

 • Dag 1
  • Taakgericht werken versus persoonsgericht werken
  • Basisprincipes van persoonsgericht werken
  • Hoe werk ik persoonsgericht?
 • Dag 2
  • Bespreking tussentijdse opdracht
  • Voorstelling van het Bloemmodel
  • Voorstelling Dementia Care Mapping

Methodiek

Doceren + groepsgesprek, toepassingen en reflectieoefeningen met betrekking tot de eigen praktijkervaringen.

 

3. Een zelfgekozen vorming

Binnen het kader van een subsidieproject kan een instelling van het PC 330 (RSZ-kengetal 330, 311 en 380) zelf een opleiding organiseren. Hiervoor kan financiering vanuit het Fonds aangevraagd worden. Dit project loopt van 01/09/2021 tot en met 31/12/2022.

Doelgroep

Alle medewerkers, die actief zijn in de zorg en begeleiding van personen met dementie en die reeds beschikken over een basiskennis rond dementie.

Thema’s (min. 4 uur of min. 6 uur)

 • Basisvorming dementie
 • Omgaan met dementie
 • Beleving van dementie
 • Omgaan met verlies
 • Passende dagbesteding
 • Veranderend gedrag – moeilijk hanteerbaar gedrag
 • Dementie bij personen met een verstandelijke beperking
 • Familie, ook onze zorg?
 • Basale stimulatie
 • Als eten een zorg wordt
 • Het lerend vermogen van personen met dementie
 • Jongdementie
 • Seksualiteit en intimiteit

Indien een zelf gekozen vorming van minstens 6u:

Deze opleiding komt in aanmerking voor de projectsubsidie van het Sociaal Fonds Ouderenzorg. Instellingen van het PC 330 (RSZ-kengetal 330,311 en 380) kunnen een gedeeltelijke terugbetaling (€ 85/deelnemer) van de deelnameprijs aanvragen. Via de website van FeBi kan je de voorwaarden raadplegen en het aanvraagformulier downloaden. Deze aanvraag dient vóór de aanvang van de vorming te gebeuren.

Indien een zelf gekozen vorming van minstens 4u:

Deze opleiding komt in aanmerking voor de projectsubsidie van het Sociaal Fonds Ouderenzorg. Instellingen van het PC 330 (RSZ-kengetal 330,211 en 380) kunnen een gedeeltelijke terugbetaling (€ 42,5/deelnemer) van de deelnameprijs aanvragen. Via de website van FeBi kan je de voorwaarden raadplegen en het aanvraagformulier downloaden. Deze aanvraag dient vóór de aanvang van de vorming te gebeuren.

Praktisch?

Een programma-overzicht kan je op deze website of via deze link terugvinden.

Je kan je als organisatie inschrijven via dit aanvraagformulier: 20201027124146995_frm-insitu-ouderenzorg-2021-nl-paulin-1 (1)

Na goedkeuring van de gevraagde opleiding door het Sociaal Ouderen Fonds neemt het expertisecentrum dementie Sophia contact op met jullie om een datum af te spreken.

Contactgegevens?

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw – info@dementie.be – 03 609 56 14

Voor vragen i.v.m. inschrijvingen kan je terecht bij de medewerkers van het Fonds.