Wie zijn wij?

Het Regionale expertisecentrum dementie (ECD) Orion ism PGN

staat voor een hechte samenwerking. ECD Orion ism PGN beoogt de hoogste kwaliteit van zorg voor personen met dementie en richt zich tot de zorgregio’s Antwerpen en Mechelen.

ECD Orion is een autonoom centrum dat ondergebracht is bij de moederorganisatie GZA Zorg en Wonen. Het Psychogeriatrisch Netwerk (PGN) is het antennepunt van het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion voor de zorgregio Mechelen. Het PGN is een dienst van het Ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheid De Pont vzw.

Het ECD Orion ism PGN is tevens partner van het Dementienetwerk Provincie Antwerpen (DPA). Dankzij een samenwerkingsverband met het ECD Tandem in Turnhout wordt de slagkracht vergroot en realiseren ze projecten over de hele provincie Antwerpen.

 

Doelgroep

iedereen die op één of andere manier, van ver of dichtbij, betrokken is bij dementie:

 • Professionele medewerkers uit de ambulante en residentiele zorg
 • Vrijwilligers in de zorg
 • Studenten in de zorg
 • De persoon met dementie en zijn omgeving

 

Samenwerking

ECD Orion ism PGN werkt samen met de Samenwerkingsinitiatieven EersteLijns Gezondheidszorg, de Alzheimerliga Vlaanderen, de verschillende praatcafés dementie, thuiszorgorganisaties, geheugenklinieken, specialisten, huisartsen, thuiszorgondersteunende voorzieningen, woon- en zorgcentra, onderwijs, centra voor geestelijke gezondheidszorg, dienstencentra,… .

Actviteiten

Diensten verlenen aan zorgdragers (professionelen en niet-professionelen) voor mensen met dementie:

 • Vorming (standaardaanbod en maatwerk) en intervisie aan voorzieningen en mantelzorgverenigingen
 • Ondersteuning bieden aan referentiepersonen dementie
 • Ondersteunen en faciliteren van specifieke initiatieven zoals infodagen, praatavonden, praatcafés dementie …
 • Samenwerken met allerlei zorgvoorzieningen en -organisaties
 • Meewerken aan innoverende projecten in de zorg
 • Verbindend werken door overlegplatformen dementie te organiseren

 

Dementie onder de aandacht brengen in de samenleving:

 • Netwerk vormen met diverse actoren uit de gezondheids- en welzijnssector
 • Nagaan, signaleren van knelpunten en opbouwende voorstellen formuleren naar lokaal en bovenlokaal beleid
 • Problemen en oplossingen bespreekbaar maken via projectwerking, beurzen, media, studiedagen.

 

Een luisterend oor bieden voor het verhaal van mensen met dementie en hun omgeving:

 • Gericht doorverwijzen
 • Informatie verstrekken
 • Ondersteuning en advies geven

 

 

Samen zetten we alles op alles voor warme dementiezorg!