Zorgregio Mechelen

Het Overlegplatform Dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor alle zorgaanbieders – zelfstandigen, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen – die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. 

In nauwe samenwerking met SEL Mechelen/Tom vzw vindt er in de zorgregio Mechelen tweemaal per jaar een Overlegplatform Dementie plaats. Het programma hiervan wordt samengesteld door een stuurgroep OPD zorgregio Mechelen en telkens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Tom vzw.

Het OPD maakt dementie herkenbaar en bespreekbaar bij professionelen en mantelzorgers, en in de maatschappij. Het overlegplatform creëert een breder draagvlak, inventariseert bestaande wensen en noden en maakt deze bekend aan het beleid.

Krachtlijnen van het OPD

Het OPD als…

…   een netwerkmoment: uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise

…   een verzameltank aan informatie: interessante studiedagen, publicaties,…

…   een kans om buiten de grenzen van de eigen sector te kijken: creëren van een

wisselwerking tussen de residentiële zorg en de thuiszorg

…   een signaalfunctie: het beleid op de hoogte houden van wat regionaal leeft rond
dementie

…   organisator van vorming voor professionelen (en mantelzorgers)

Doelgroep en mogelijke partners

Professionele zorgaanbieders, diensten, organisaties, verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en verenigingen voor vrijwilligers. Het OPD streeft naar een mix van zowel thuiszorg als residentiële zorg en zowel basismedewerkers als beleidsverantwoordelijken;

Regio-afbakening

In de zorgregio Mechelen is er één OPD actief.

Deelnemen aan het OPD

Het OPD organiseert twee bijeenkomsten per jaar.

OverlegPlatform Dementie Mechelen 19/04/16

Op 19 april 2016 vond het derde OverlegPlatform Dementie Mechelen plaats in het Sociaal Huis van Mechelen. Het thema luidde: "Communicatie met mantelzorgers en diagnosestelling".

Lees verder >

OverlegPlatform Dementie Mechelen 23/11/15

Op 23/11/2015 vond het tweede OPD zorgregio Mechelen plaats. Meer dan 50 deelnemers bogen zich over het thema Mantelzorg en de familie als partner in de zorg personen met dementie.

Lees verder >

OverlegPlatform Dementie Mechelen 17/11/2016

Het jaarthema ' Communicatie met de mantelzorger' wordt verder uitgediept aan de hand van een toelichting over het Vlaams mantelzorgplan en twee nieuwe producten als resultaat van de vorige OPD's. Daarnaast stellen enkele 'good practices' betreffende een goede communicatie met de mantelzorger in onze regio zich voor.

Lees verder >

OverlegPlatform Dementie Mechelen 27/04/17

Zorgverleners van personen met dementie uit de zorgregio Mechelen zijn van harte welkom op het overlegplatform dementie Mechelen. Tijdens dit overleg komen aantal disciplines aan het woord die tijdens voorgaande samenkomsten nog weinig aanbod kwamen, waaronder de huisarts, de apotheker, de kinesist, de logopedist en de ergotherapeut. Ze geven elk vanuit hun eigen discipline een korte uiteenzetting over hoe zij omgaan met personen met dementie.

Lees verder >

Functiekaart OPD Mechelen

Lees verder >

OverlegPlatform Dementie Mechelen 16/11/17

Lees verder >