Gratis opleiding via Sociaal Fonds Ouderenzorg

Opleidingen via het Sociaal Fonds Ouderenzorg (FeBi)

Wat?

Ben je als woonzorgcentrum (vzw of privaat) op zoek naar een opleiding over dementie?
Het Sociaal Fonds Ouderenzorg financiert en organiseert opleidingen voor medewerkers werkzaam in privé-voorzieningen (dus: niet-OCMW’s).
Via het Sociaal Fonds Ouderenzorg kan je gratis een opleiding, gegeven door een van de medewerkers van het Expertisecentrum Dementie Orion ism PGN, aanvragen.

Deze opleidingen vinden steeds plaats in jouw voorziening of organisatie. Er dienen minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers aanwezig te zijn. Wanneer er te weinig deelnemers zijn vanuit jouw woonzorgcentrum, kan je ook samenwerken met een ander woonzorgcentrum in jouw buurt.

Je kan kiezen uit verschillende soorten opleidingen, die we vanuit Expertisecentrum Dementie Orion ism PGN aanbieden via het Sociaal Fonds Ouderenzorg.  Het aanbod bestaat uit:

 1. Basisvorming ‘Onderdompeling’ van 1 dag: voor alle medewerkers (eventueel ook logistiek personeel) uit woonzorgcentra, die in contact komen met bewoners met dementie.
 2. Tweedaagse vorming ‘persoonsgerichte zorg’ van 2 dagen voor kortgeschoolde werknemers in de zorg die de basisvorming ‘Onderdompeling’ reeds gevolgd hebben (of gelijkwaardig).
 3. Training ‘Module 1’ van 2 dagen: voor basismedewerkers in zorg en begeleiding van personen met dementie (dit is een zeer praktijkgerichte opleiding met veel casuïstiek, interactie en oefenmateriaal)
 4. Training ‘Module 2’ van 1 dag (specifiek over veranderend gedrag) voor medewerkers die de training ‘Module 1’ gevolgd hebben.
 5. Subsidieproject aanvragen (zie hieronder)

Hieronder geven we meer informatie over deze soorten opleidingen:

1. Basisvorming ‘Onderdompeling’ – 1 dag (= 7 uur)

Concreet gaat het er om dat medewerkers:

 • symptomen van dementie bij bewoners kunnen herkennen, begrijpen dat deze een gevolg zijn van hersenschade en bijgevolg hun verwachtingen bijstellen;
 • parallel hiermee leren zien wat iemand met dementie wel nog kan;
 • het gesprek op interdisciplinair overleg kunnen volgen en informatie in het bewonersdossier begrijpen;
 • leren aanvoelen en inzien hoe een bewoner zijn dementieproces ervaart en hoe hij er probeert het hoofd aan te bieden;
 • basisinzicht verwerven in de factoren die samenhangen met moeilijk hanteerbaar gedrag, inclusief de eigen omgangsstijl, en dit bij een aantal bewoners concreet kunnen benoemen.

Programma

 • symptomen van dementie
 • oorzaken/vormen van dementie
 • misverstanden over dementie
 • wat iemand met dementie wel nog (lang) kan
 • beleving van en coping met dementie doorheen het proces
 • factoren in moeilijk hanteerbaar gedrag

Doelgroep

Alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie: verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, kine- en ergotherapeuten, logopedisten, animatoren, zorgkundigen, logistieke medewerkers, keukenpersoneel, onthaal, klusjesdienst, onderhoudspersoneel, …
Belangrijk: 2/3 van de cursisten dient als scholingsniveau max. het niveau HSO/zorgkundige te hebben.

Hoofddoelstelling is om het gedrag van de persoon met dementie beter te begrijpen. Op deze dag verwerven medewerkers basisinzichten in dementie. De klemtoon ligt op kennisoverdracht, maar tijdens de dag wordt ook gewerkt met videomateriaal, casussen van de deelnemers en uitwisseling van ervaringen.

 

2. Tweedaagse vorming ‘persoonsgerichte zorg’ – 2 dagen

De vorming laat deelnemers reflecteren over het huidige handelen en tracht inzicht te geven in de persoonsgerichte visie. De vorming gaat in het eigen woonzorgcentrum door.

De deelnemer:
• Reflecteert over het dagelijks handelen in het omgaan met cliënten met dementie
• Maakt kennis met ondersteunende methodieken om persoonsgericht werken concreter vorm te geven
• Kan onderscheid maken tussen taakgericht werken en werken vanuit een persoonsgerichte visie
• Leert het persoonsgerichte zorgmodel inzetten om een beeld te vormen van een individuele cliënt

Doelgroep

Kortgeschoolde werknemers die de basisvorming ‘Onderdompeling’ reeds gevolgd hebben (of gelijkwaardig): verzorgenden/zorgkundigen, poetspersoneel, keukenpersoneel, logistiek personeel,…

Programma (2 dagen)
Dag 1
o Taakgericht werken versus persoonsgericht werken
o Basisprincipes van persoonsgericht werken
o Hoe werk ik persoonsgericht?
• Dag 2
o Bespreking tussentijdse opdracht
o Voorstelling van het Bloemmodel
o Voorstelling Dementia Care Mapping

Methodiek

Doceren + groepsgesprek, toepassingen en reflectieoefeningen met betrekking tot de eigen praktijkervaringen.

 

3. Training ‘Module 1: Zoeken naar de juiste golflengte – Omgaan met personen met dementie’ – 2 dagen (= 14 uur)
Deze training is gericht op het ontwikkelen van een adequaat omgaan met de persoon met dementie in de verschillende fasen van het dementieproces. De deelnemer leert zich met een zekere vanzelfsprekendheid zowel verbaal als non-verbaal af te stemmen op de persoon met dementie en leert geëigende omgangsvormen in de vier fasen van het dementieproces.
De deelnemer leert zich met een zekere vanzelfsprekendheid zowel verbaal als non-verbaal af te stemmen op de persoon met dementie, wordt zich bewust van de invloed van de eigen omgang en omgangsstijl op de persoon met dementie, wordt zich bewust van het belang van reflecteren op het eigen handelen en het verwoorden van ervaringen binnen het team.
Doelgroep
Alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie en die reeds beschikken over een basiskennis dementie zoals bijvoorbeeld ‘Onderdompeling in de wereld van dementie’ gevolgd hebben.Programma (2 dagen)

Basisinformatie over dementie in functie van omgaan met mensen met dementie
• Vier fasen van dementie
• Begeleidingsmodellen bij dementie
• Geëigende omgangsvormen in de vier fasen
• Omgaan met specifieke symptomen (geheugenproblemen, afasie, apraxie, agnosie, angst, …)

Methodiek
Doceren + gesprek, inleefoefeningen, rollenspelen, reflectie op eigen handelen in praktijk, huiswerkopdrachten bv. reflectie op praktijksituatie

Randvoorwaarden
De training is één geheel en dient dus ook gedurende 2 dagen door dezelfde cursisten gevolgd te worden.

 

4. Training ‘Module 2: Zoeken naar de juiste golflengte – Omgaan met veranderend gedrag bij personen met dementie’ – 1 dag (= 7 uur)

Deze training is gericht op het ontwikkelen van een adequaat omgaan met de persoon met dementie en veranderend gedrag dat optreedt in het dementieproces. De deelnemer verwerft meer inzicht in de verschillende factoren van veranderend gedrag en leert daarbij goed te observeren en te interpreteren. Een praktijkgericht model voor het goed omgaan met veranderend gedrag wordt aangeleerd.

De deelnemer:
• Verwerft kennis en inzicht in de verschillende factoren van veranderend gedrag
• Leert het gedrag van personen met dementie goed te observeren en te interpreteren
• Kent een praktijkgericht model voor het goed omgaan met veranderend gedrag
• Kan op een afgestemde manier omgaan met het veranderend gedrag dat optreedt in het dementieproces

Doelgroep
Alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie en die reeds ‘Module 1: zoeken naar de juiste golflengte – training in omgaan met personen met dementie’ volgden.

Programma (1 dag)

De oorzaken, aanleiding en gevolgen van veranderend gedrag goed kunnen begrijpen zodat de werknemer er op een afgestemde en persoonsgerichte manier mee om kan gaan.
De klemtoon ligt op kennisoverdracht en inzicht verwerven, maar tijdens de dag wordt gewerkt aan integratie van de verworven kennis aan de hand van videomateriaal, casussen van deelnemers en uitwisseling van ervaringen.

 

5. Subsidieproject aanvragen

Als woonzorgcentrum, maar ook als dagverzorgingscentrum en dagcentrum voor ouderen met dementie kan je een vergoeding aanvragen voor medewerkers die een externe vorming wensen te volgen.  De vorming wordt dus buiten je organisatie georganiseerd, met een externe opleidingsverstrekker. Tip: Het open aanbod van Expertisecentrum Dementie Orion ism PGN komt hiervoor dus perfect in aanmerking! Via deze link vind je meer informatie over ons open aanbod.

Meer informatie over het aanvragen van een subsidieproject kan je via deze link terugvinden.

 

Praktisch?

Meer informatie over het aanbod via het Sociaal Ouderenfonds in 2024 vind je terug via deze link.

Je kan je als organisatie inschrijvingen via het inschrijvingsformulier op www.fe-bi.org > ouderenzorg > vorming > vormingsaanbod ouderenzorg.

Na goedkeuring van de gevraagde opleiding door het Sociaal Ouderen Fonds neemt het Regionaal Expertisecentrum Dementie contact op met jullie om een datum af te spreken.

 

Contactgegevens?

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw – info@dementie.be – 03 609 56 14.

Voor vragen i.v.m. inschrijvingen kan je terecht bij de medewerkers van het Fonds.