Gratis opleiding via Sociaal Fonds Ouderenzorg

Opleidingen via het Sociaal Fonds Ouderenzorg

 

Wat?

Ben je als woonzorgcentrum (vzw of privaat) op zoek naar een opleiding over dementie?
Het Sociaal Fonds Ouderenzorg financiert en organiseert opleidingen voor medewerkers werkzaam in privé-voorzieningen (dus: niet-OCMW’s).
Via het Sociaal Fonds Ouderenzorg kan je gratis een opleiding, gegeven door een van de medewerkers van het Expertisecentrum Dementie Orion ism PGN, aanvragen.

Deze opleidingen vinden steeds plaats in jouw voorziening of organisatie. Er dienen minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers aanwezig te zijn. Wanneer er te weinig deelnemers zijn vanuit jouw woonzorgcentrum, kan je ook samenwerken met een ander woonzorgcentrum in jouw buurt.

Je kan kiezen uit verschillende soorten opleidingen, die we vanuit Expertisecentrum Dementie Orion ism PGN aanbieden via het Sociaal Fonds Ouderenzorg.  Ons aanbod bestaat uit:

 1. Basisvorming van 1 dag: voor alle medewerkers (eventueel ook logistiek personeel) uit woonzorgcentra, die in contact komen met bewoners met dementie
 2. Tweedaagse vorming ‘persoonsgerichte zorg’ van 2 dagen voor kortgeschoolde werknemers in de zorg die de basisvorming ‘inzicht in dementie’ reeds gevolgd hebben (of gelijkwaardig)
 3. Specifieke vorming/training van 3,5 dag: voor basismedewerkers in zorg en begeleiding van personen met dementie (dit is een zeer praktijkgerichte opleiding met veel casuïstiek, interactie en oefenmateriaal)
 4. Een zelfgekozen vorming

Hieronder geven we meer informatie over deze soorten opleidingen:

1. Basisvorming ‘Inzicht in dementie’ – 1 dag (= 7 uur)

Concreet gaat het er om dat medewerkers:

 • symptomen van dementie bij bewoners kunnen herkennen, begrijpen dat deze een gevolg zijn van hersenschade en bijgevolg hun verwachtingen bijstellen;
 • parallel hiermee leren zien wat iemand met dementie wel nog kan;
 • het gesprek op interdisciplinair overleg kunnen volgen en informatie in het bewonersdossier begrijpen;
 • leren aanvoelen en inzien hoe een bewoner zijn dementieproces ervaart en hoe hij er probeert het hoofd aan te bieden;
 • basisinzicht verwerven in de factoren die samenhangen met moeilijk hanteerbaar gedrag, inclusief de eigen omgangsstijl, en dit bij een aantal bewoners concreet kunnen benoemen.

Programma

 • symptomen van dementie
 • oorzaken/vormen van dementie
 • misverstanden over dementie
 • wat iemand met dementie wel nog (lang) kan
 • beleving van en coping met dementie doorheen het proces
 • factoren in moeilijk hanteerbaar gedrag

Doelgroep

Alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie: verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, kine- en ergotherapeuten, logopedisten, animatoren, zorgkundigen, logistieke medewerkers, keukenpersoneel, onthaal, klusjesdienst, onderhoudspersoneel, …
Belangrijk: 2/3 van de cursisten dient als scholingsniveau max. het niveau HSO/zorgkundige te hebben.

Hoofddoelstelling is om het gedrag van de persoon met dementie beter te begrijpen. Op deze dag verwerven medewerkers basisinzichten in dementie. De klemtoon ligt op kennisoverdracht, maar tijdens de dag wordt ook gewerkt met videomateriaal, casussen van de deelnemers en uitwisseling van ervaringen.

 

 

2. Tweedaagse vorming ‘persoonsgerichte zorg’ – 2 dagen

De vorming laat deelnemers reflecteren over het huidige handelen en tracht inzicht te geven in de persoonsgerichte visie. De vorming gaat in het eigen woonzorgcentrum door.

De deelnemer:
• Reflecteert over het dagelijks handelen in het omgaan met cliënten met dementie
• Maakt kennis met ondersteunende methodieken om persoonsgericht werken concreter vorm te geven
• Kan onderscheid maken tussen taakgericht werken en werken vanuit een persoonsgerichte visie
• Leert het persoonsgerichte zorgmodel inzetten om een beeld te vormen van een individuele cliënt

Doelgroep

Kortgeschoolde werknemers die de basisvorming ‘inzicht in dementie’ reeds gevolgd hebben (of gelijkwaardig): verzorgenden/zorgkundigen, poetspersoneel, keukenpersoneel, logistiek personeel,…

Programma (2 dagen)
Dag 1
o Taakgericht werken versus persoonsgericht werken
o Basisprincipes van persoonsgericht werken
o Hoe werk ik persoonsgericht?
• Dag 2
o Bespreking tussentijdse opdracht
o Voorstelling van het Bloemmodel
o Voorstelling Dementia Care Mapping

Methodiek

Doceren + groepsgesprek, toepassingen en reflectieoefeningen met betrekking tot de eigen praktijkervaringen.

 

 

3. Training in omgang met personen met dementie – 3,5 dagen (= 24,5 uur)Deze training is gericht op het ontwikkelen van omgangsvaardigheden met de persoon met dementie in de verschillende fasen van het dementieproces.De deelnemer:

 • leert zich met een zekere vanzelfsprekendheid zowel verbaal als non-verbaal af te stemmen op de persoon met dementie;
 • wordt zich bewust van de invloed van de eigen omgang en omgangsstijl op de persoon met dementie;
 • wordt zich bewust van het belang van reflecteren op het eigen handelen en het verwoorden van ervaringen binnen het team.

Doelgroep
Alle medewerkers, die actief zijn in de zorg en begeleiding van personen met dementie en die reeds beschikken over een basiskennis rond dementie.

Programma (3,5 dagen)

 • fasen van dementie
 • begeleidingsmodellen bij dementie
 • geëigende omgangsvormen in de vier fasen
 • omgang met specifieke symptomen (geheugenproblemen, afasie, apraxie, agnosie, angst, …)

Methodiek
Doceren + gesprek (beperkt), inleefoefeningen, rollenspelen, reflectie op eigen handelen in praktijk aan de hand van huiswerkopdrachten.

Randvoorwaarden
De training is één geheel en dient dus ook gedurende 3,5 dag door dezelfde cursisten gevolgd te worden.

 

 

4. Een zelfgekozen vorming

Binnen het kader van een subsidieproject kan een instelling van het PC 330 (RSZ-kengetal 330, 311 en 380) zelf een opleiding organiseren. Hiervoor kan financiering vanuit het Fonds aangevraagd worden. Dit project loopt van 1/09/2021 tot en met 31/12/2022.

Doelgroep
Alle medewerkers, die actief zijn in de zorg en begeleiding van personen met dementie en die reeds beschikken over een basiskennis rond dementie.

Thema’s (min. 4 uur of min. 6 uur)

 

Indien een zelfgekozen vorming van minstens 6u:

Deze opleiding komt in aanmerking voor de projectsubsidie van het Sociaal Fonds Ouderenzorg. Instellingen van het PC 330 (RSZ-kengetal 330, 311 en 380) kunnen een gedeeltelijke terugbetaling (€85/deelnemer) van de deelnameprijs aanvragen. Via de website van FeBi  kan je de voorwaarden raadplegen en het aanvraagformulier downloaden. Deze aanvraag dient vóór de aanvang van de vorming te gebeuren.

 

Indien een zelfgekozen vorming van minstens 4u dan:

Deze opleiding komt in aanmerking voor de projectsubsidie van het Sociaal Fonds Ouderenzorg. Instellingen van het PC 330 (RSZ-kengetal 330, 311 en 380) kunnen een gedeeltelijke terugbetaling (€42,5/deelnemer) van de deelnameprijs aanvragen. Via de website van FeBi  kan je de voorwaarden raadplegen en het aanvraagformulier downloaden. Deze aanvraag dient vóór de aanvang van de vorming te gebeuren.

 

 

Praktisch?

Een programma-overzicht kan je op deze website of via deze link terugvinden.

Je kan je als organisatie inschrijvingen via dit aanvraagformulier: 20201027124146995_frm-insitu-ouderenzorg-2021-nl–paulin (1).

Na goedkeuring van de gevraagde opleiding door het Sociaal Ouderen Fonds neemt het Regionaal Expertisecentrum Dementie contact op met jullie om een datum af te spreken.

 

Contactgegevens?

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw – info@dementie.be – 03 609 56 14.

Voor vragen i.v.m. inschrijvingen kan je terecht bij de medewerkers van het Fonds.