Wat is een Overleg Platform Dementie?

Visie Overlegplatform Dementie

Een overlegplatform dementie (OPD) is een overlegforum brengt verschillende partners samen met als uiteindelijke doel de kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie en hun omgeving te optimaliseren, verbeteren of bij te sturen. Het OPD staat open voor iedere organisatie die zich in zijn werking richt naar of in contact komt met mensen met dementie en hun omgeving.

We geven hier een niet-limitatieve lijst van mogelijke deelnemers aan dit forum:

Expertisecentrum dementie (ECD), Alzheimer Liga Vlaanderen, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, diensten voor thuisverpleging of zelfstandige thuisverpleging, oppasdiensten, dagverzorgingscentra, woonzorgcentra, zorgflats, centra voor kortverblijf, ziekenhuizen, centra geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnspsychologen, diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen, vertegenwoordiging van eerstelijnszones en lokaal gezondheidsoverleg (LOGO), netwerken palliatieve zorg, coördinatoren van dementievriendelijke gemeenten, centra algemeen welzijnswerk, mantelzorgverenigingen, vrijwilligersorganisaties, huisartsen, apothekers en paramedici.

We vermelden ook uitdrukkelijk de referentiepersonen dementie die vanuit hun mandaat aangemoedigd worden om externe overlegfora bij te wonen en zo ook mede up-to-date te blijven.

Het werkingsgebied van een OPD kan verschillende eerstelijnszones omvatten.

Het regionale ECD is een verplichte partner en staat in voor kwaliteitsbewaking van het OPD.

De doelstellingen van een OPD zijn:

 • Uitwisseling van expertise, ervaring, deskundigheid en good practices
 • Netwerkvorming
 • Kennismaking met bestaande en nieuwe initiatieven omtrent goede dementiezorg
 • Geven van feedback en advies omtrent bijvoorbeeld nieuwe projecten
 • Inspireren van elkaar en elkaars werking
 • Bekendmaking van mogelijkheden tot vorming en bijscholing
 • Terugkoppeling van gevolgde vorming en nieuwe inzichten
 • Inventarisering en bespreking van vastgestelde noden in de regio
 • Stimuleren tot samenwerking wat betreft het uitdragen van een genuanceerde beeldvorming rond dementie in de regio
 • Formulering van knelpunten in de zorg en ondersteuning
 • Sensibiliserende en signaalfunctie naar het beleid via Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV)

Om de doelstellingen te realiseren, is het van belang dat de deelnemers aan het platform zelf voorstellen formuleren tot inhoudelijke opmaak van een agenda. Zij kunnen zorginhoudelijke of beleid specifieke agendapunten op voorhand inbrengen. Een OPD wordt mee vorm gegeven door de actieve betrokkenheid van de deelnemers en dit zowel naar inhoudsbepaling als interactie op het forum zelf.

De frequentie waarmee wordt samengekomen kan verschillend zijn van werkingsgebied tot werkingsgebied. Dit kan gaan van twee- tot viermaal per jaar afhankelijk van de noden en de aangebrachte agendapunten van de deelnemers. Soms wordt het forum gecombineerd met een geleid bezoek aan een voorziening die dan de gastheer is.

Wat doen we niet?  Het OPD  is noch een plaats om vormingen aan te bieden noch een plaats voor inbreng en bespreking van casuïstiek. Daarvoor bestaan andere fora en mogelijkheden (zie www.dementie.be).

Bij interesse tot deelname aan een OPD kan elk regionaal expertisecentrum dementie gecontacteerd worden.

 

Deze tekst werd opgemaakt in samenspraak met de expertisecentra dementie.