Wie zijn we?

800x363_tandem-vzw-rgb-72dpiECD Tandem is een regionaal expertisecentrum dementie.

Deze vzw werd opgericht in 2003 en is werkzaam in het arrondissement Turnhout.

ECD Tandem heeft de opdrachten: informatie- en adviesverstrekking, sensibilisering, vorming en deskundigheidsbevordering, studiewerk, registratie en signaalfunctie.

ECD Tandem is erkend als partnerorganisatie binnen  het Woonzorgdecreet,  en wordt gesuperviseerd en gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

ECD Tandem fungeert tevens als netwerk binnen en tussen de thuiszorg en residentiële zorg en dit zowel voor mantelzorgers als voor professionele hulpverleners. Daarnaast participeert ECD Tandem aan verschillende stuurgroepen en meerdere projecten of stuurt deze aan.

ECD Tandem houdt er een nauw samenwerkingsverband op na met ECD Orion ism PGN (Antwerpen met antennepunt Mechelen).  Dit dementienetwerk  in de provincie Antwerpen (DPA) bundelt de krachten om bijvoorbeeld grotere vormingsdagen of terugkomdagen voor referentiepersonen dementie te organiseren.

Voor wie zijn we er?

We zijn er voor iedereen die op één of andere manier, van ver of dichtbij, betrokken is bij dementie:

 • De persoon met dementie en zijn omgeving
 • Professionele medewerkers uit de ambulante en residentiële zorg
 • Vrijwilligers in de zorg
 • Studenten in de zorg

Wat doen we?

Diensten verlenen aan zorgdragers (professionelen en niet-professionelen) voor mensen met dementie

 • Ondersteunen en faciliteren van specifieke initiatieven zoals infodagen, praatavonden, praatcafés dementie …
 • Vorming (op maat) en intervisie geven aan diverse doelgroepen
 • Samenwerken met allerlei zorgvoorzieningen en -organisaties
 • Meewerken aan innoverende projecten in de zorg
 • Verbindend werken door het overlegplatform dementie te organiseren

Een luisterend oor bieden voor het verhaal van mensen met dementie en hun omgeving

 • Gericht doorverwijzen
 • Informatie verstrekken
 • Ondersteuning en advies geven

Dementie onder de aandacht brengen in de samenleving

 • Netwerk vormen met diverse actoren uit de welzijnssector
 • Nagaan, signaleren van knelpunten en opbouwende voorstellen formuleren naar lokaal en bovenlokaal beleid
 • Problemen en oplossingen bespreekbaar maken via projectwerking, beurzen, media, studiedagen.