OPD 2024

OverlegPlatform Dementie (OPD) 2024

 • Donderdag 23 mei 2024: Seksualiteit en intimiteit bij dementie, in WZC Home OLV van de Kempen – Onze Lieve Vrouwstraat 3 – 2380 Ravels

           Programma:

 • Toelichting oriënterend kortverblijf Ravels
 • Toelichting werking Cado Ravels
 • Intro over “Seksualiteit en intimiteit” door Simon Godecharle (ethicus)
 • Welke noden zijn er? Wat zijn valkuilen? Hoe gaan jullie daar in de thuiszorg of in het WZC mee om? Is er een visie hieromtrent?Aan de hand van jullie ervaringen, proberen we elkaar tips te geven. Er is ruimte voor uitwisseling.
 • Na 16.30u is er nog een rondleiding in het WZC (voor geïnteresseerden)
 • Inschrijven kan via deze link.

 

 • Dinsdag 8 oktober 2024,  in LDC Mol

Wens je een uitnodiging te ontvangen voor dit overlegplatform dementie?

Laat het ons weten, dan maken we hier alvast nota van! (tandem@dementie.be)

 

Op donderdag 25 januari vond het eerste OPD van 2024 plaats, in WZC Perwijshof in Zoerle-Parwijs.

De groep van een 20-tal aanwezigen werd in drie groepjes verdeeld om 3 thema’s aan bod te laten komen.

 • Rondleiding in het WZC, op afdeling ‘het Laak’ (beschermde afdeling voor mensen met dementie).

Tijdens de recente renovatie op de afdeling werden er aanpassingen gedaan op vlak van omgevingszorg in het kader van dementie. Er werd bewust gekozen voor bepaalde kleuren in de gangen (voor duidelijke zichtbaarheid en herkenbaarheid bij de zithoeken en de eetruimte), aan de deuren van de kamers zijn voor elke bewoner kleine kastjes gehangen waarin kleine persoonlijke spulletjes, die zorgen voor herkenbaarheid voor de bewoner, kunnen getoond worden. Verder is er specifiek aandacht voor de zithoeken (reminiscentie – oude voorwerpen, ‘gezellige’ plaatsing van de zetels) en zijn er ‘beleefplekken’ ingericht (een ‘brocante hoek’ met vitrinekast met herkenbare oude items, een oude naaimachine met stukken stof om aan te ‘werken’, een oude kinderwagen met pop; daarnaast ook een ‘werkatelier’ met werkbank en (veilig) hanteerbaar materiaal). Verder wordt er gewerkt met raamstickers, om op een visueel rustgevende en esthetische manier een aantal grote raampartijen af te dekken i.k.v. privacy, en anderzijds om de grote glazen balustrade op het grote terras, visueel duidelijker te maken voor de bewoners (afbeelding van struiken).

 • Uitwisseling m.b.t. thema: ‘Hoe omgaan met zorgwekkende zorgmijders?’

Vraagstelling: hoe gaan we om met mensen met dementie of hun naasten, die zorg, begeleiding of ondersteuning nodig hebben, en dit niet toelaten? Wanneer zouden we moeten ingrijpen?

Er werd in groep uitgewisseld omtrent mogelijke oorzaken van ‘zorg mijden’, die zowel bij de persoon met dementie zelf, als bij de naasten, als bij de hulpverleners errond, kunnen gezien worden. Het begrip ‘zorgverlamming’ kwam ter sprake: wanneer het de zorgverlener ontbreekt aan daadkracht, of wanneer zorginstanties naar elkaar beginnen te verwijzen als verantwoordelijke. Er werden visies uitgewisseld rond ‘bemoeizorg’: Vanaf wanneer “moeten” we als zorgverlener toch iets gaan “doorduwen” of melden, waar ligt de grens? Hierbij zorgt het balanceren tussen meldingsplicht en zorg voor de veiligheid enerzijds, en anderzijds het respecteren van autonomie én privacy, alsook het rekening houden met de GPDR regels, vaak voor ethisch complexe vraagstukken.

 • Uitwisseling m.b.t. thema: ‘Vrijheid versus veiligheid’: Een open dialoog over de (verdoken) huisregel om mensen met dementie achter een gesloten deur te plaatsen.

Vraagstelling: Hoe omgaan met vrijheid en veiligheid in de thuiscontext? Wanneer hoort iemand thuis op een beschermde afdeling in een WZC? Hoe een goed evenwicht vinden tussen welzijn, autonomie en veiligheid?

De groep wisselde uit hoe hun organisatie omgaat met het concept “beschermde afdeling”. Er is een evolutie merkbaar m.b.t. de benaming hiervan (vroeger ‘gesloten afdeling’, tegenwoordig minder stigmatiserende benamingen zoals ‘beveiligde afdeling’, ‘geborgen woonkern’). De manier waarop deze afdelingen beveiliging bieden verschilt van WZC tot WZC, er kwamen heel wat practices ter sprake, o.a.: het gebruik van spotters, GPS trackers, valdetector, richtlijnen mbt naar buiten gaan, al dan niet met gesloten deuren met codes, vermissingsfiche, al dan niet vast personeel, opnamecriteria, omgaan met nachtelijk dolen. Ook ‘fixatie arm beleid’ en ‘zorg op maat’, en de hieraan verbonden uitdagingen (dunne lijn tussen autonomie en veiligheid), werden besproken.

Met de collega’s uit thuiszorg werd specifiek uitgewisseld m.b.t. de uitdagingen in het omgaan met beveiliging in de thuissituatie, en m.b.t. aandachtspunten bij de overgang naar een WZC, het doorgeven van de nodige en correct informatie (door hulpverleners en/of familie).

De namiddag werd afgesloten met een smakelijk hapje en drankje, verzorgd door de collega’s van het Perwijshof.