Disclaimer

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website (www.dementie.be) of die u verkrijgt via bepaalde interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Niettegenstaande systematische en continu geleverde inspanningen, kan het regionale expertisecentrum dementie Contact niet garanderen dat alle opgenomen informatie correct, volledig en actueel is. De webmaster oefent geen controle uit op de inhoud of waarheid en draagwijdte van deze inhoud. Hij kan dus ook niet worden aansprakelijk gesteld voor eventuele foutieve informatie. Indien fouten, onjuistheden, tekortkomingen of andere zaken worden vastgesteld, dan kan u dit laten weten via het mailadres van het regionale expertisecentrum dementie op contact@dementie.be. Behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, stemt u ermee in dat de regionale expertisecentra dementie de opmerkingen, richtlijnen e.a., vervat in uw reacties/opmerkingen, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder meer, het opnemen van de informatie op de website.