Disclaimer

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website (www.dementie.be) of die u verkrijgt via bepaalde interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Niettegenstaande systematische en continu geleverde inspanningen, kan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen niet garanderen dat alle opgenomen informatie correct, volledig en actueel is. De webmaster oefent geen controle uit op de inhoud of waarheid en draagwijdte van deze inhoud. Hij kan dus ook niet worden aansprakelijk gesteld voor eventuele foutieve informatie. Indien fouten, onjuistheden, tekortkomingen of andere zaken worden vastgesteld, dan kan u dit laten weten via het mailadres van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen op info@dementie.be. Behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, stemt u ermee in dat het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de opmerkingen, richtlijnen e.a., vervat in uw reacties/opmerkingen, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder meer, het opnemen van de informatie op de website.