Intersectorale samenwerking

Op deze pagina vindt u meer informatie bij het thema intersectorale samenwerking.

 • Aanbevolen en aanvullende literatuur
 • Inspirerende praktijken

 

Aanvullende literatuur

 • Bekaert, A., Denys, B., De Muynck, J., De Vriendt, T., Foriers, L., Moons, S., . . . Verté, D. (2016). Buurtgerichte zorg. De actief zorgzame buurt als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel. Brussel: VVDC & Kenniscentrum Woonzorg Brussel.
  Fulltext: klik hier.
 • Campens, J., Schiettecat, T., Vervliet, M., Van Heck, L., Lesseliers, J., Goethals, I., & De Witte, N. (2017). Samenwerking tussen woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met verstandelijke beperkingen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 48(5), 203-212.
 • De Rynck, P., Ik blijf wie ik was. Tien jaar samen werken aan een dementievriendelijke samenleving. Impactrapport – Koning Boudewijnstichting. 2018, Koning Boudewijnstichting: Brussel.
  Fulltext: klik hier.
 • Van Audenhove, C., & Declercq, A. (2016). Zorg voor de buurt – technische nota. Leuven: Vlaamse Overheid.
  Fulltext: klik hier.
 • Vermeulen, S. (2017). Bouwen aan een actief zorgzame buurt – vernieuwende projecten in de ouderenzorg in Brussel 2014-2016. Brussel: Zorgproeftuin Actief Zorgzame Buurt (AzoB).
  Fulltext: klik hier.

Menos (Regio Genk)

Menos is een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband tussen het OCMW van Genk, het ouderenteam van het CGG, het Wit-Gele Kruis, de lokale huisartsenkring Prometheus, het OPZ Rekem en het Ziekenhuis Oost-Limburg. Het doel van Menos is het ontwikkelen en implementeren van een zorgketen die de persoon met dementie en zijn mantelzorgers de meest aangepaste informatie en zorg garandeert. De zorgketen bestaat uit diagnosestelling, individuele en groepsbegeleiding en zorg op maat. Bijzondere aandacht gaat uit naar het doorbreken van het taboe rond jongdementie en het streven naar een meer positieve beeldvorming. Binnen Menos is er ook een innovatiecel actief, die aandacht schenkt aan patiëntoverstijgende onderwerpen. Ook is er een ondersteuningsgroep jongdementie opgericht.

‘Onze succesfactoren? In de eerste plaats het wekelijks gerontopsychiatrisch overleg (GPO)’, vertelt Chris Van Gerven, administratieve projectcoördinator. ‘Hier worden dossiers besproken en kunnen hulpverleners van Menos terecht voor advies. Een tweede succesfactor is dat de kennis, expertise en ervaring van de verschillende partners op die manier maximaal wordt ingezet. Alle diensten binnen het samenwerkingsverband nemen elk vanuit hun specifieke aanbod een pallet aan diensten en zorgen op, ter ondersteuning van de persoon met dementie, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners. Wat we nog missen, is een goed geïntegreerd elektronisch dossier.’

Contactgegevens: Van Gerven Chris via Chris.VanGerven@ocmwgenk.be

 

De buurtcoach (WZC Nottebohm, Antwerpen)

Een woonzorgcentrum moet de spil van de buurt zijn. Daar zijn ze in WZC Nottebohm in Antwerpen van overtuigd. Sinds 2018 hebben ze hier een buurtcoach: een medewerker die inzet op sociale cohesie. Het is een parttime functie die gefinancierd wordt door de burgerbegroting en dus door de buurt zelf gekozen werd als project.

‘Als buurtcoach wil ik verbindend werken, zodat de onderlinge betrokkenheid tussen buurtbewoners vergroot’, vertelt Inge. ‘Als iemand me signaleert dat er een nood of vraag is, ga ik op huisbezoek. Op die manier kan ik snel inspelen op wat leeft en kunnen we ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen. Als ik merk dat er een zorg- of ondersteuningsvraag is, dan geef ik informatie en verwijs indien nodig door naar de thuiscoach.’ Die thuiscoach is een collega van Inge, die mensen met een zorgvraag informeert en in het zorglandschap wegwijs maakt.

Als buurtcoach bakende Inge eerst de regio af en bracht via ‘Stad in Cijfers’ het profiel van de buurt en de bestaande netwerken in kaart. Vervolgens organiseerde ze een focusgroep met oudere buurtbewoners om er de knelpunten te bespreken. Hieruit bleek de nood aan sociale cohesie en ontstond de burenborrel: een keer per maand ontmoeten jong en oud (ook de bewoners van het woonzorgcentrum) elkaar bij een drankje. ‘Ook bracht ik onlangs alle zorgactoren uit de buurt samen om na te denken over hoe we mensen beter kunnen bereiken en hoe we beter kunnen samenwerken.’

In Nottebohm zijn ze qua buurtwerking niet aan hun proefstuk toe. Zo werkten ze samen met de buurtbewoners aan het project De toekomststraat (een initiatief voor en met bewoners van het woonzorgcentrum en buurtbewoners), organiseerden ze samen een buurtfeest, kochten ze een riksja waarmee de buurt met bewoners kan gaan fietsen en kunnen buren naar de kapper in het woonzorgcentrum gaan.

Contactgegevens: mevrouw Inge Melis, bij voorkeur per mail: inge.melis@nottebohm.

 

Zorgnetwerk jongdementie Noord-West-Vlaanderen

Op initiatief van WZC Regina Coeli hebben een aantal partners uit het noorden van West-Vlaanderen een vangnet uitgewerkt voor mensen met jongdementie en hun naasten. Het is geen dwingend zorgtraject, maar eerder een lappendeken van zorg en begeleiding, waarop men naargelang de eigen noden en behoeften een beroep kan doen. Het netwerk bestaat uit twee ziekenhuizen, het regionaal expertisecentrum dementie Foton, het SEL, een woonzorgcentrum, een buddywerking en een dienst voor thuisverpleging. Het netwerk zet in op sensibilisering, vorming, tijdige diagnose, buddywerking, medische en psychosociale ondersteuning, een inloophuis en lotgenotencontacten, een kleinschalig dagcentrum in een huis in de rij en groepswonen.

De hoofddoelstelling is het ondersteunen van het zelfvertrouwen en de draagkracht van de persoon met jongdementie en zijn mantelzorgers. Het netwerk koos voor het beeld van het lappendeken: een wirwar van verschillende stukjes stof, klein en groot, met verschillende kleuren en motieven, die aan elkaar genaaid toch een geheel vormen en bescherming bieden aan ieder die het nodig heeft. De nadruk ligt er niet op ingewikkelde structuren, strakke administratieve procedures of een maximaal financieel resultaat, maar wel op relaties tussen mensen, in waardigheid en dialoog.

Contactgegevens: via https://jongdementienoordwest.vlaanderen