Federaal

Incidentie van dementie

Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen) | 25/02/2016 | In een studie die onlangs in de New England Journal of Medicine is verschenen, wordt bevestigd wat al in verschillende landen werd vastgesteld: de incidentie van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie neemt af. De studie toont aan dat het aantal gevallen van dementie sinds de jaren 1980 per periode van tien jaar gemiddeld met 20 procentpunten gedaald is.

1. Geldt dat ook voor ons land?
2. Kunt u becijferen hoe de prevalentie van dementie en meer bepaald van alzheimer in ons land gedurende dezelfde periode geëvolueerd is?
3. Komt deze evolutie overeen met de onderzoeksresultaten in andere landen?
4. Welke politieke analyse maakt u op grond van deze gegevens?
5. Welke maatregelen hebt u genomen om deze ziekte te bestrijden?

Lees verder >

De ziekte van Alzheimer

Denis Ducarme (MR) | 28/12/2015 | Volgens een artikel dat op 21 augustus 2015 in het vakblad The Lancet Neurology verscheen, zou het aantal personen met een vorm van dementie  - waaronder de ziekte van Alzheimer - zich, in tegenstelling tot wat bepaalde alarmistische studies uit de jaren 1980 voorspelden, in de West-Europese landen stabiliseren. Cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijzen uit dat er 47,5 miljoen mensen in de wereld aan dementie lijden. Elk jaar worden er 7,7 miljoen nieuwe gevallen vastgesteld. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie (60 à 70 procent van de gevallen). 1. a) Hoe is het aantal mensen met alzheimer in ons land sinds 2010, en indien die gegevens beschikbaar zijn sinds 2000 geëvolueerd? b) Kunt u die cijfers opsplitsen per Gewest? 2. Volgens die experts zou het percentage alzheimerpatiënten in landen als Zweden, Engeland, Nederland en Spanje onveranderd gebleven zijn. Mag men voor België dezelfde langetermijnconclusies trekken? Wat zijn de vooruitzichten met betrekking tot de evolutie van de incidentie van alzheimer in ons land?

Lees verder >

Alzheimerpatiënten - facturatie van thuiszorg door verpleegkundigen

Olivier Chastel (MR) | 01/07/2016 - De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie bij bejaarden. Volgens de beschikbare statistieken zouden er in ons land tussen 100.000 en 130.000 patiënten aan alzheimer lijden, en dat cijfer blijft stijgen. De verzorging van alzheimerpatiënen plaatst de gezinnen voor grote problemen. Vaak moet een thuisverpleegkundige meermaals per dag langskomen om de zorgafhankelijke patiënten de nodige verzorging toe te dienen. Ook wanneer de patiënten in hoge mate zorgafhankelijk zijn, zouden de thuisverpleegkundigen de verzorging vandaag niet mogen factureren op grond van een dagforfait op basis van de Katzevaluatieschaal. De Katzschaal gaat uit van de fysieke kenmerken van de patiënten en doorgaans kunnen alzheimerpatiënten dan ook niet op basis van die schaal worden geëvalueerd. Heel wat verpleegkundigen zien zich daarom verplicht een enkele basisverzorging (bijvoorbeeld eenvoudig toilet) te factureren, hoewel ze twee- à driemaal per dag bij de patiënt langsgaan. 1. Hoe staat u tegenover een aanpassing van de Katzschaal, om ervoor te zorgen dat de kenmerken van de afhankelijkheidsschaal beter zijn afgestemd op de kenmerken van alzheimerpatiënten? 2. Plant u een aanpassing van de facturatie van de verzorging die aan alzheimerpatiënten wordt toegediend, om ervoor te zorgen dat de facturen van de thuisverpleegkundigen meer in overeenstemming zijn met de daadwerkelijk toegediende verzorging?

Lees verder >

Resolutie Vlaams Parlement mantelzorg

Anne Dedry (Ecolo-Groen) | 02/05/2017 | Op 30 november 2016 werd een voorstel van resolutie ingediend (996) in het Vlaams Parlement, betreffende de verbetering van de ondersteuning van mantelzorgers. Dit is een lovenswaardige aanzet van de Vlaamse meerderheid, alleen is het vreemd dat dit pas na de aankondiging van de 110 actiepunten uit het mantelzorgplan van minister Vandeurzen wordt ingediend. Toch vind ik het positief dat er een paar belangrijke aanbevelingen zijn die sterk aanleunen bij mijn boek Zorg zonder naam.

Lees verder >

Effecten van marihuana op de ziekte van Alzheimer

Benoît Friart (MR) | 23/08/2017 | Wetenschappers hebben ontdekt dat tetrahydrocannabinol (THC), de psychoactieve stof in marihuana, toxische ophopingen van beta-amyloïdeiwitten, die de voortschrijding van de ziekte van Alzheimer in de hand werken, in de hersenen helpt oplossen. Dat onderzoek bevestigt de resultaten van eerdere studies waarin de positieve en beschermende effecten van cannabinoïden bij patiënten met neurodegeneratieve ziekten werden aangetoond. THC blijkt een zodanig efficiënte medische agens te zijn dat sommige onderzoekers genetisch gemodificeerde gisten zouden trachten te kweken die de stof veel efficiënter zouden kunnen produceren dan met synthetische procedés mogelijk zou zijn. 1. Wat denkt u van die verschillende studies over THC? 2. In welke context en op welke schaal wordt die stof in België gebruikt? 3. Hoe verklaart de wetenschap dat THC de voortschrijding van de ziekte van Alzheimer kan stoppen? 4. Kunt u meer informatie verstrekken over de kweek van genetisch gemodificeerde gisten?

Lees verder >

Zorgcircuits - proefprojecten

Catherine Fonck (CDH) | 17/11/2015. In uw beleidsnota staat dat de uitbouw van zorgcircuits voor personen met dementie zal worden bestudeerd aan de hand van proefprojecten.
1. a) Werden er al proefprojecten opgezet?
b) Zo ja, kunt u ons daar nadere inlichtingen over geven (aantal projecten, aantal betrokken patiënten, geografisch toepassingsgebied enz. per project)?
c) Zo niet, wanneer zullen deze proefprojecten worden opgezet? Werd daar al een oproep voor gedaan?

2. Welke budgetten worden er voor die projecten uitgetrokken?

3. Wanneer mogen wij de eerste resultaten van deze proefprojecten verwachten?

Lees verder >

Impact van snelwegen op dementie

Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen) | 17/02/2017 - Op 5 januari 2017 verscheen er in het tijdschrift The Lancet een studie die werd uitgevoerd in Ontario en waaruit blijkt dat wie op minder dan 50 meter van een belangrijke verkeersader woont, 7 % meer risico loopt op dementie. De onderzoekers hebben een verband gevonden tussen dementie en een langetermijnblootstelling aan twee verontreinigende stoffen, waaronder fijnstof, die door het wegverkeer worden uitgestoten. 1. Wat is uw analyse van deze studie? 2. Bestaan er vergelijkbare studies in België? Hebt u in voorkomend geval maatregelen getroffen om deze problematiek te bestuderen? 3. Welke maatregelen hebt u genomen om het welzijn van de mensen die in ons land in die situatie verkeren te waarborgen?

Lees verder >

Consumptie van antidepressiva en antipsychotica in de rusthuizen

Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) | 16/06/2015. Uit een onderzoek dat de Christelijke Mutualiteit (CM) in 2009 heeft uitgevoerd en waarvan de resultaten twee jaar later gepubliceerd werden bleek dat het gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij de rusthuisbewoners bijzonder hoog lag. Volgens dat onderzoek had 41,7 procent van de ondervraagde rusthuisbewoners die lid waren van dat ziekenfonds gedurende minstens 30 dagen antidepressiva gekregen en had 21,7 procent gedurende minstens 30 dagen antipsychotica geslikt. Naar aanleiding van de publicatie van die studie heb ik uw voorganger hierover een vraag gesteld (schriftelijke vraag nr. 24 van 15 december 2011, Vragen en Antwoorden, Kamer 2011-2012, nr. 59, blz. 258). Sindsdien heeft de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen ook een studie ter zake uitgevoerd, waarvan de resultaten die in juni 2014 werden bekendgemaakt nog verontrustender zijn. Uit die studie onder 22.000 betrokken leden blijkt immers dat één op de twee rusthuisbewoners (53 procent) antidepressiva slikt en één op de drie antipsychotica (36 procent), tegenover respectievelijk 21 procent en 7 procent bij alle leden uit dezelfde leeftijdsgroep. Uit beide studies blijkt nog dat het gebruik van die geneesmiddelen sterk verschilt afhankelijk van het rusthuis.

Lees verder >

Behandeling van dementie

Benoît Friart (MR) | 29/05/2015. Volgens een recent OESO-rapport wordt er nu veel minder snel vooruitgang geboekt in het onderzoek naar een behandeling tegen dementie. Momenteel lijden er wereldwijd 47 miljoen mensen aan dementie. Met de vergrijzing zou het aantal mensen met dementie tegen 2050 verdriedubbelen. De OESO trekt dan ook aan de alarmbel. Om het probleem efficiënter te tackelen roept de OESO op tot een grotere overheidsfinanciering, met de oprichting van een wereldonderzoeksfonds, en publiek-private financieringsmechanismen die meer geld naar onderzoek zouden kunnen doen vloeien. De OESO adviseert de diverse autoriteiten ook om palliatieve zorg buiten het ziekenhuis toegankelijker te maken, te blijven inzetten op een vroegtijdige diagnose en zorgmodellen te implementeren voor een betere omkadering en meer sociale interactie.

Lees verder >