Zorgtechnologie

400x600_aanrakingZorgtechnologie

In een wereld die steeds digitaler wordt, is het logisch dat men steeds meer inzet op processen waarbij men de cliënt optimaal kan ondersteunen.
In ziekenhuizen is zorgtechnologie sterk vertegenwoordigd en vooral georiënteerd op medische ingrepen en het stellen van diagnoses. In de  thuis- en residentiële zorg is de inzet van zorgtechnologie veel minder prominent aanwezig. Ondanks de grote opportuniteiten die technologie de gezondheidszorg biedt blijft er een grote kloof bestaan tussen enerzijds de technologische mogelijkheden en anderzijds de concrete toepassingen.
De laatste jaren is de interesse voor het gebruik van allerhande technologieën gelukkig sterk toegenomen. De toegenomen interesse komt enerzijds door nieuwe technologische ontwikkelingen die meer mogelijkheden bieden om zorg op afstand aan te bieden of een woonomgeving ‘intelligent’ te maken met zorgdomotica. Anderzijds wordt de interesse in zorgtechnologie gewekt vanuit een socio-economische noodzaak. We moeten op zoek naar innovatieve oplossingen voor de toenemende zorgvraag in combinatie met een afnemende arbeidsmarkt.

 

Waarom zorgtechnologie …
In de eerste plaats dient zorgtechnologie als ondersteuning om de levenskwaliteit (vb. zelfredzaamheid, veiligheid, …) van de zorgvrager te verhogen. Een tweede niet onbelangrijk doel is de hoeveelheid werk voor de zorgverlener te verminderen en de werkomstandigheden te optimaliseren. Dit moet een efficiëntere inzetten van de beschikbare arbeidskrachten tot gevolg hebben.  Een derde objectief is het betaalbaar houden van de zorg voor elke partij.
Met de groeiende tekorten aan zorgprofessionals en de steeds toenemende ‘ontgroening’ in het vooruitzicht wordt gezocht naar alternatieven om zorg vanop ‘afstand’ mogelijk te maken. Op die manier kunnen meer cliënten in een kortere tijd worden geholpen zonder dat daarvoor de kwaliteit van de zorg drastisch verminderd. Voor de zorgorganisaties kan dit kosten besparen doordat de beschikbare (arbeids)middelen op een efficiëntere manier worden gerealiseerd.
Vast staat dat het zorglandschap de komende decennia drastisch zal veranderen. De inbreng van technologie zal daar ongetwijfeld een belangrijke rol in spelen. Ook in relatie tot dementiezorg komt zorgtechnologie aan bod. Denken we hierbij aan dwaal- of valdetectie, personenalarm, …
In het verleden werden reeds stappen gezet om in relatie tot personen met dementie te onderzoeken welke technologie toepasbaar is. Een eerste project in 2005 ging over technologie voor personen met dementie in de thuiszorg. De Vlaamse overheid ondersteunde hierna bijkomend in 2006 een vervolgproject, waarna een presentatie in het Vlaams parlement volgde.

In relatie tot hulpmiddelen voor dwaaldetectie bij personen met dementie in een thuiszorgsituatie formuleerde het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een advies (56 – 16/12/2013) dat werd geïntegreerd in de opleidingen tot dementiekundige zorgverlener, in universitair onderwijs (voorbeeld) en in het psycho-educatiepakket Dementie en nu.

Samenwerking
Het expertisecentrum dementie werkt intussen al enkele jaren samen met Vives Zorglab, het expertisecentrum zorgtechnologie (lid van de adviesraad). Men richt zich hierbij voornamelijk op het gebruik van zorgtechnologie in de residentiële zorg en in de thuiszorg waarbij de focus ligt op de domeinen zorgdomotica en zorg op afstand. Een aanbod naar woonzorgcentra van beide organisaties vind je hier

> Over technologie en dementie vind je ook informatie in het boek: Langer thuis met dementie: de (on)mogelijkheden in beeld. O.m. hier te bestellen.
In dit boek wordt o.a. melding gemaakt van deze applicaties:
Cloudina is een verzameling van applicaties, aangestuurd via een beheerwebsite. Mensen met een verminderde zelfstandigheid worden door Cloudina ondersteund in hun dagelijkse leven. Cloudina wordt op maat ingesteld samen met een mantelzorger of professionele coach.
– Vermeldenswaard zijn ook Paro (knuffelzeehond) en het kleine robotje Zora (een aanpassing van de NAO-robot door het Oostendse bedrijf QBMT).
Cubigo is een digitaal platform dat via de tablet of pc kan geopend worden. Wanneer de persoon is ingelogd komt men terecht op een overzicht met apps, bij hen cubes genoemd. Deze cubes zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig te gebruiken. Als familielid en/of mantelzorger heb je tevens toegang tot dit platform, kan je informatie mee opvolgen en kan je zelf kiezen welke cubes zichtbaar zijn.
Algemene informatie
> Hulpmiddelengids veilig en zelfstandig wonen voor mensen met geheugenproblemen en dementie (Nederland) – download Handig bij zelfstandig (bron: dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam, 2010)
> Hulpmiddelengids 2015 – Demenz-Support, Zentrum für Informationstransfer Stuttgart (Duitstalig)
> Overzicht van assistieve technologie (Verenigd Koninkrijk)
> Europees Hulpmiddelen Informatie Netwerk (overzicht diverse hulpmiddelen – niet enkel dementie-gerelateerd)
Samenvatting studie GPS-technologie, Vilans, oktober 2011
> GPS-technologie, onderzoeksrapport, Vilans, december 2015
> Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is ook partner van het boeiende PRoF-consortium, gelegen in Poperinge. PRoF is een Europese Zorgdenktank met meer dan 200 leden die jaarlijks ook haar adviezen bundelt in een concreet uitgewerkt project zoals “De Patiëntenkamer van de Toekomst”, “De levenslange woning van de Toekomst” en “De Zorgkamer van de Toekomst”. De denktank organiseert ook jaarlijks themadagen rond de evolutie van de diensten, de architectuur en de technieken in de zorg