Vlaanderen

Parlementaire vragen en besprekingen over onderwerpen die te maken hebben met (de expertisecentra) dementie vindt u via deze link.

Parlementaire vragen en besprekingen over onderwerpen die te maken hebben met (de expertisecentra) dementie

Parlementaire vragen en besprekingen over onderwerpen die te maken hebben met (de expertisecentra) dementie.

Lees verder >

Vraag om uitleg: dementieplan Vlaanderen naar aanleiding van het medicijn Aducanumab (Biogen), vraag van Suzy Wouters (Vlaams Belang) aan minister Wouter Beke

Vraag om uitleg over een geactualiseerd Dementieplan Vlaanderen naar aanleiding van het medicijn Biogen dat de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft goedgekeurd aan minister Beke.

Vraag van 22 juni 2021

Lees verder >

Schriftelijke vraag Vlaams dementieplan - van Ann De Martelaer (Groen) aan minister Wouter Beke

Tijdens de vorige legislatuur was er een dementieplan 2016-2019. In februari 2020 meldde de minister in de commissie dat het dementieplan geëvalueerd werd en er nagegaan werd welke accenten dienden gelegd te worden om tegemoet te komen aan de zorgnoden van personen met dementie en hun familie.

Vraag van 18 juni 2021

Lees verder >

Schriftelijke vraag Vlaams dementieplan - Aandacht voor jongdementie - van Ludwig Vandenhove (sp·a) aan minister Wouter Beke

Schriftelijke vraag Vlaams dementieplan - Aandacht voor jongdementie van Ludwig Vandenhove (sp·a) aan minister Wouter Beke, 6/08/2020

Lees verder >

Schriftelijke vraag Jongdementie - Erkenning als handicap - van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan minister Wouter Beke

Schriftelijke vraag Jongdementie - Erkenning als handicap van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan minister Wouter Beke - 5/02/2020

Lees verder >

Vragen om uitleg over jongdementie en het Vlaamse Dementieplan.

Op 4 februari kreeg minister Beke in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin twee vragen om uitleg. Eén over jongdementie (Katrien Schrijvers, CD&V) en één over het Dementieplan (Ludwig Vandenhove, sp.a). Diverse volksvertegenwoordigers sloten zich aan bij deze vraagstelling.

Lees verder >

Geactualiseerd Dementieplan Vlaanderen

Dementie - Geactualiseerd Dementieplan Vlaanderen - schriftelijke vraag van Lorin Parys (N-VA) aan minister Wouter Beke (18/12/2019)

Lees verder >

Woonzorgcentra (wzc’s) - Plaatsen met bijzondere erkenning voor jongdementie

Schriftelijke vraag van Freya Saeys (Open VLD) aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestijding (17/10/2019)

Lees verder >

Schriftelijke vraag Woonzorgcentrum Yasmina Overijse - Inspectieverslag

Schriftelijke vraag Woonzorgcentrum Yasmina Overijse - Inspectieverslag - van Peter Persyn (N-VA) aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)

Lees verder >

Dementievriendelijke gemeente: stand van zaken

Schriftelijke vraag Dementievriendelijke gemeente - Stand van zaken van Peter Persyn (N-VA) aan minister Jo Vandeurzen.

Lees verder >

Medicatiegebruik bij dementie n.a.v. OESO-rapport over dementie

Schriftelijke vraag Dementie - Medicatiegebruik van Peter Persyn (N-VA) aan minister Jo Vandeurzen.

Lees verder >

Aantal personen met (jong)dementie

Schriftelijke vraag Woonzorgcentra - Personen met (jong)dementie van Peter Persyn (N-VA) aan minister Jo Vandeurzen.

Lees verder >

Jongdementie - stand van zaken

Schriftelijke vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volkgezondheid en Gezin

Volgens het Dementieplan Vlaanderen 2016-2019 zijn er in het Vlaamse Gewest naar schatting 5500 personen met jongdementie. De financiële gevolgen van deze aandoening zijn groot voor de gezinnen in kwestie, zeker van zodra een residentiële opname nodig is. Deze gezinnen hebben vaak nog een hypotheek die loopt, kinderen die nog studeren en moeten de kosten voor een woonzorgcentrum combineren met de kosten van de eigen woning die ze nog niet kunnen verkopen.

Lees verder >

Vraag om uitleg over de ondersteuning van personen met jongdementie

Vraag om uitleg over de ondersteuning van personen met jongdementie van Elke Van den Brandt (Groen) en Peter Persyn (N-VA) aan minister Jo Vandeurzen

Lees verder >

Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad aangaande dementie

Vraag om uitleg over de meest recente aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad aangaande dementie van Jan Bertels (sp-a) aan minister Jo Vandeurzen.

Lees verder >

Fundamenteel onderzoek naar Alzheimer - Steun

Fundamenteel onderzoek naar Alzheimer - Steun van Bart Van Malderen (sp·a) aan minister Philippe Muyters | 23 februari 2017

Lees verder >

Fundamenteel onderzoek naar Alzheimer - Steun

Schriftelijke vraag van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters | 11 januari 2018 - Alzheimer, en dementie bij uitbreiding, is een vreselijke ziekte die in Vlaanderen vele mensen treft. In dat kader maakt Vlaanderen geld vrij ter ondersteuning van het onderzoek naar medicatie.
In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 388 van 23 februari 2017 had ik graag een update ontvangen.
Kan de minister een overzicht geven van de verschillende vormen van ondersteuning die werden gegeven in het kader van onderzoek naar Alzheimer? Graag een overzicht per jaar.

Lees verder >

Mantelzorg  -  Informatietool 'Dementiewijzer’

De provincie Vlaams-Brabant heeft een dementiewijzer uitgebracht die mantelzorgers van mensen met dementie en professionelen actief in de dementiezorg, op een laagdrempelige manier informeert over deze aandoening. Het instrument werd ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum dementie Memo, het Gezondheidsoverleg Arrondissement Leuven en het Zorgnetwerk Zenneland.

Lees verder >

Ondersteuning van mantelzorgers: 'Dementie en nu' helpt!

21 september is traditioneel een dag om stil te staan bij wat personen met dementie meemaken en bij de situatie van mensen in hun nabije omgeving. Tenslotte wordt één op drie Vlamingen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Minister Vandeurzen voerde vandaag in het ontmoetingshuis jongdementie een belevingsgesprek met mantelzorgers die ondersteuning volgden met het programma 'Dementie en nu'.

Lees verder >

Geactualiseerd dementieplan speelt in op samenleven met personen met dementie

Preventie, genuanceerde beeldvorming en kwaliteit van zorg en ondersteuning. Dat zijn de speerpunten van het geactualiseerde dementieplan. De fundamenten uit het eerste plan (2010) zijn nog steeds actueel. Menselijke waardigheid en kwaliteit van leven van de persoon met dementie en zijn naasten staan hierbij voorop. De Vlaamse Regering neemt kennis van het plan waarmee de Vlaamse overheid verder bouwt aan een dementievriendelijk Vlaanderen.

Lees verder >

Opmaak praktijkrichtlijn dementie

Schriftelijke vraag van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen | 22 september 2017 | Domus Medica en het Expertisecentrum Vlaanderen zijn momenteel in samenwerking met de KU Leuven een praktijkrichtlijn voor huisartsen aan het ontwikkelen inzake de attitude rond detectie en diagnosestelling van dementie.

1. Is de minister betrokken bij de opmaak van deze praktijkrichtlijn? Welke acties heeft de minister hiervoor ondernomen?
2. Wanneer wordt deze richtlijn naar de praktijk omgezet? Hoe zal men deze nieuwe praktijkrichtlijn kenbaar maken bij de huisartsen?
3. Welke inhoudelijke accenten zijn voor de minister belangrijk bij de opmaak van de praktijkrichtlijn? Waarom?

Lees verder >

Psycho-educatie Dementie en nu

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ontwikkelde samen met de Alzheimer Liga Vlaanderen een psycho-educatiepakket “Dementie en nu”. Aan de hand van dit pakket wil men onder begeleiding van professionals de draagkracht van mantelzorgers verhogen.
Op 11 september 2014 beëindigden de eerste vijftien hulpverleners die werden opgeleid om met “Dementie en nu” te kunnen werken hun opleiding.

Lees verder >

Dementieplan - Preventie van dementie

In het geactualiseerd dementieplan lezen we dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de preventie van dementie. Ook in het vorige dementieplan benadrukte de minister het belang van preventie. In het geactualiseerd plan benadrukt hij hierbij het streven naar een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. In vergelijking met het voorgaande dementieplan zien we weinig verandering.

Lees verder >

Dementieplan Vlaanderen - Uitvoering

In de zomermaanden verscheen het geactualiseerde Dementieplan Vlaanderen 2016-2019. Dit plan bouwt voort op het vorige dementieplan waarmee gestreefd wordt naar een dementievriendelijk Vlaanderen. In dit geactualiseerde plan maakt de minister een onderscheid tussen acht verschillende acties die samen een schets geven van het Vlaamse beleid inzake dementie. Nochtans bestaat er onduidelijkheid over de uitvoering van deze acties, het budget dat eraan gekoppeld is en de mogelijke prioritering van de acties.

Lees verder >

Opmaak zorgplan - Stand van zaken

In zijn antwoord op mijn vraag om uitleg nummer 2545, behandeld in commissie op 12 juli 2016, over levensbeëindiging, euthanasie, zorgplannen in de woonzorgcentra enz. stelde de minister dat hij met de Zorginspectie, het agentschap Zorg en Gezondheid en de koepelorganisaties een gesprek aan zou aangaan om samen afspraken te maken over de wijze waarop op een transparante wijze de kwaliteit van levenseindezorg kan worden geïnspecteerd, alsook over hoe toezicht kan worden gehouden op de toepassing van de regelgeving.

Lees verder >

Actieplan Dementievriendelijke Gemeente - stand van zaken

In zijn geactualiseerd dementieplan lezen we als tweede actiepunt dat de minister wil streven naar dementievriendelijke gemeente. Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft de minister twee instrumenten ontwikkeld: de dementiebarometer en een handleiding van de Vereniging voor Steden en Gemeenten. De afgelopen jaren hebben een 50-tal gemeenten initiatieven genomen om een dementievriendelijk lokaal beleid uit te rollen. De minister engageert zich om lokale besturen te stimuleren om zulk lokaal beleid te ontwikkelen.

Lees verder >

Jongdementie - erkenning door het VAPH (2)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 208 van 4 januari 2016 betreffende jongdementie, verkreeg ik van de minister concrete cijfers. In een eerste tabel werd een inzicht gegeven in het aantal aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor jonge personen met dementie voor de jaren 2013-2015 en dit per provincie. Na een stijging van het aantal aanvragen van 2009 tot 2014 blijkt er een sterke daling te zijn in 2015 (101 aanvragen in 2014 werden er slechts 55 in 2015).

Lees verder >

Jongdementie - erkenning door het VAPH

In zijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 777 van 27 augustus 2013 gaf de minister twee tabellen. In een eerste tabel werd een inzicht gegeven in het aantal aanvragen bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap) voor jonge personen met dementie voor de jaren 2009-2013 per provincie. In een tweede tabel werd voor dezelfde periode aangegeven voor hoeveel dossiers de aanvraag werd toegekend en in hoeveel dossiers de aanvraag werd geweigerd.

Lees verder >

Jongdementie - maatregelen

Jongdementie - Maatregelen Niet alleen ouderen krijgen te maken met verschillende soorten dementie. Ook personen jonger dan 65 jaar worden geconfronteerd met wat we jongdementie noemen. In Vlaanderen zou het om ongeveer 1800 personen gaan. In 2012 bezocht de minister Het Anker in Tongeren, een kleinschalige woonvorm voor zeven personen met jongdementie. De minister gaf in zijn persbericht toen aan dat het de ambitie van de Vlaamse overheid is om minstens een specifiek woonzorgaanbod voor personen met jongdementie te realiseren.

Lees verder >

Elektronisch leerplatform Dementie en nu

In de beleidsbrief 2015-2016 staat dat de minister de draagkracht van mantelzorgers voor personen met dementie wil verhogen. Hiervoor maakt hij gebruik van het psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu’. In het najaar 2015 zou hij dit pakket versterken met een elektronisch leerplatform.

Lees verder >

Nieuwe technologieën in de thuiszorg - proefprojecten

Om thuiszorg alle kansen te geven, is het belangrijk om - waar nodig en nuttig - gebruik te maken van hulpmiddelen en technologie. Daarom blijven we inzetten op de ontwikkeling van hulpmiddelen en het verwerven en verspreiden van kennis met betrekking tot rationeel gebruik van deze hulpmiddelen en assistieve technologie, bijvoorbeeld met betrekking tot woningaanpassingen.” 1. Lopen er momenteel proefprojecten rond nieuwe technologieën in de thuiszorg? Zo ja, kan de minister per project duiding geven omtrent het onderzoeksopzet, de timing, de partners en de vanuit Vlaanderen vrijgemaakte middelen? 2. Hoe evalueert de minister deze proefprojecten? 3. Denk de minister aan bijkomende proefproject(en)? 4. Op welke andere manier ondersteunt de Vlaamse overheid het ontwikkelen van hulpmiddelen en het verwerven en verspreiden van kennis met betrekking tot rationeel gebruik van deze hulpmiddelen en assistieve technologie?

Lees verder >

Contactpunt Dementie - Oproepen

Het Transitieplan ‘Dementiekundige Basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ van maart 2014 beoogde de oprichting van één Vlaams intermutualistisch contactpunt. Het Contactpunt Dementie voor zorgverleners ging van start op 12 maart 2015. Het is telefonisch via een 078-nummer en per mail bereikbaar. Het contactpunt zorgt er voor dat hulp- en zorgverleners op een laagdrempelige manier kunnen signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen bekijken de nood, en zorgen voor de nodige begeleiding. 1. Hoe werd het Contactpunt Dementie bekendgemaakt onder de doelgroep van zorgverleners (huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen, sociale diensten, politieagenten, …)? 2. Hoeveel middelen (financieel en personeel) worden door Vlaanderen vrijgemaakt voor het Contactpunt Dementie? 3. Hoeveel oproepen heeft het Contactpunt Dementie maandelijks en sinds de opstart ontvangen? 4. Welk gevolg wordt aan een oproep gegeven? In hoeveel gevallen volgt een gratis huisbezoek door een dementiekundige maatschappelijk werker verbonden aan het ziekenfonds? 5. Werden de eerste attesten voor dementiekundige maatschappelijke werkers intussen uitgereikt?

Lees verder >

Vergrijzing - Leeftijdsvriendelijke steden en gemeenten

De beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019 vermeldt: “We bouwen het Vlaams ouderenbeleid verder uit in samenspraak met andere beleidsdomeinen. De participatie, ontplooiing en ontwikkeling van alle ouderen, zowel individueel als in collectief verband, het actief en gezond ouder worden en het stimuleren van een leeftijdsvriendelijke omgeving vormen daarbij belangrijke parameters.”

Lees verder >

Vraag om uitleg over de communicatie door woonzorgcentra omtrent dementie van bewoners aan de naaste familie

Uit een studie van de onderzoeksgroep ‘Zorg rond het Levenseinde’ van de VUB en de UGent blijkt dat 28 procent van de naasten van ouderen met dementie die in een Vlaams woonzorgcentrum overlijden, niet op de hoogte waren van de aandoening van die persoon. Er werden 134 woonzorgcentra bevraagd, waarvan er 98 de vragenlijsten terugbezorgden. De artsen en verpleegkundigen waren wel degelijk op de hoogte van de dementie, ofschoon er toch blijkbaar ook wel kleine verschillen waren bij de inschatting van de ernst van de dementie. Uit ander onderzoek blijkt dat artsen niet altijd actief communiceren over dementie. Blijkbaar zijn artsen terughoudend in hun communicatie om mensen niet alle hoop te ontnemen. De onderzoekers vragen dat woonzorgcentra zouden bekijken of er ruimte is voor een moment om samen te zitten met de naaste familie. Ik heb hierrond een aantal vragen.

Lees verder >

Toegankelijkheid openbaar vervoer - Personen met dementie

Vlaanderen telt naar schatting 116.000 personen met dementie; 3000 van hen zijn jonger dan 65 jaar. In dat geval spreken we van jongdementie. Dementie is niet te genezen, maar de voortgang van de ziekte kan in sommige gevallen wel afgeremd worden met medicijnen. Ook andere behandelingen (zoals het aanleren van technieken om het onthouden van informatie te verbeteren) kunnen het aftakelingsproces vertragen. Toch zijn vooral een aangepaste benadering en begeleiding van mensen met dementie en hun omgeving belangrijk. Voor mensen met dementie is het nemen van openbaar vervoer een hele opgave. Geen of het verkeerde ticket kopen, vergeten af te stappen, … Het kan tot vervelende situaties leiden in de bus, tram of trein. Een controleur ziet ook niet dat een persoon dementie heeft.

Lees verder >

Vlaamse regering keurt visienota residentiële ouderenzorg goed

De Vlaamse Regering keurde op Goede Vrijdag 2018 de visienota residentiële ouderenzorg goed. Voor de Vlaamse overheid dient het woonzorgcentrum een échte thuis te zijn voor kwetsbare personen. Dit betekent een stevige uitdaging voor de samenleving en voor zorgaanbieders.

Lees verder >

Opvolging WHO-aanbevelingen

Op het congres van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 16 en 17 maart 2015 stond het thema dementie centraal. In Genève dachten de ministers en vertegenwoordigers na over de “Global action against dementia”. Een team van zes leden vertegenwoordigde België op de conferentie.

Lees verder >

Dementie - Evolutie - Beleidsmaatregelen

Eind augustus 2015 verscheen een studie aan de universiteit van Cambridge waarin de dementiecijfers van de laatste 20 tot 30 jaar werden vergeleken in vier Europese landen. De conclusie is hoopgevend. Ofschoon het aantal ouderen stijgt, neemt het aantal mensen die lijden aan dementie nauwelijks toe. In sommige regio's nam de incidentie zelfs lichtjes af. De onderzoekers wijten deze stabilisatie aan een aantal factoren: betere leefomstandigheden, betere gezondheidszorg en gewijzigde levensstijl. Bij die gewijzigde levensstijl behoren onder meer de daling van het aantal rokers, de opgevoerde strijd tegen hart- en vaatziekten van de laatste 20 jaar, waardoor meer mensen zich laten behandelen voor hoge bloeddruk en cholesterol. De aandacht van deze laatste patiënten voor matige sport en dieet in de behandeling van hun chronische aandoening. Omwille van die redenen zouden de prognoses van 230.000 tot 250.000 patiënten tegen 2050 hopelijk overschat zijn. Hoeveel mensen met dementie er dan wel moeten worden verwacht is onduidelijk. Wetenschappers wijzen er wel op dat de studie niet verwijst naar de verschuiving van dementie naar een latere leeftijd. Vandaag zijn 80-plussers de grootst getroffen groep. Nu zou dementie meer gaan voorkomen vanaf 85 jaar.

Lees verder >

Geactualiseerd dementieplan speelt in op samenleven met personen met dementie

Preventie, genuanceerde beeldvorming en kwaliteit van zorg en ondersteuning. Dat zijn de speerpunten van het geactualiseerde dementieplan. De fundamenten uit het eerste plan (2010) zijn nog steeds actueel. Menselijke waardigheid en kwaliteit van leven van de persoon met dementie en zijn naasten staan hierbij voorop. De Vlaamse Regering neemt kennis van het plan waarmee de Vlaamse overheid verder bouwt aan een dementievriendelijk Vlaanderen.

Lees verder >

Mantelzorgbeleid

"Minister, al enkele jaren erkennen we samen, u in het bijzonder, de centrale rol van de mantelzorg in de gezondheidszorg. Er zijn voorbeelden in de ouderenzorg, mantelzorg bij personen met een beperking, bij personen met psychische problemen, chronisch zieken enzovoort. Naar aanleiding hiervan kondigde u eerder aan dat u een enquête zou houden bij 4000 geregistreerde mantelzorgers. Maar ondanks de gezamenlijke erkenning blijft er een roep naar meer erkenning en ondersteuning van de mantelzorgers. Het gaat over ondersteuning in alle mogelijke betekenissen van het woord: zowel financieel als inzake sociale bescherming en psychosociale ondersteuning."

Lees verder >

Zorgvernieuwingsprojecten protocol 3 - Evaluatie

In het kader van het derde protocolakkoord (gesloten op 13 juni 2005) werd overeengekomen dat er vanuit het RIZIV in een financiering voorzien wordt voor onderzoek naar alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen. In het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag nr. 592 van 22 april 2015 viel op dat diverse projecten uit de eerste projectoproep met betrekking tot dementie stopgezet werden of geen verlenging kregen na evaluatie.

Lees verder >

Dementieconsulenten

"Gelukkig zijn er tal van innovatieve spelers in Vlaanderen die zich dagelijks inzetten voor de zorg om deze patiënten, zodat zij langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. In Brugge is er Foton, een pionier met internationale erkenning in thuisbegeleiding van personen met dementie en mantelzorgers. In het “Transitieplan Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu” van 27 maart 2014 (p. 6-10) maakt de minister zich sterk dat het begeleidingsmodel uitgewerkt door Foton het voorbeeld en uitgangspunt blijft en dat het vooropgezette doel, met name het uitbouwen van dementiekundige basiszorg, niet mogelijk is zonder bijkomende financiële middelen. Hij verwijst hierbij onder andere ook naar de erkenning en financiering van de referentiepersonen dementie binnen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, zoals dit ook binnen de woon- en zorgcentra bestaat."

Lees verder >

Dementiebeleid Vlaanderen

Wij geven je hierbij de mogelijkheid om de actualiteit inzake dementiezorg in Vlaanderen op de voet te volgen. De voorbijgaande jaren werd reeds sterk ingezet op een ernstig dementiebeleid. Het Vlaams parlement debatteert ook geregeld over dementie. Wij houden voor jou de vinger aan de pols.

Lees verder >

Dementieplan - stand van zaken

Schriftelijke vraag van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen | 17 september 2017 - In het ‘Dementieplan 2016-2019: Samen verder bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen’ bespreekt de minister de belangrijkste evoluties aangaande dementie en lanceert hij enkele doelstellingen en acties voor de periode 2016 tot 2019. Zo wordt aandacht gevraagd voor een genuanceerde beeldvorming, wordt ingezet op een gezonde levensstijl, op het publiek sensibiliseren en op signalen van dementie herkennen. Ook wetenschappelijk onderzoek is een speerpunt in dit plan.

Lees verder >

Transitieplan dementie - richtlijnen voor de sector

Schriftelijke vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | Transitieplan dementie - Richtlijnen voor de sector.

Lees verder >

Jongdementie

Schriftelijke vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 23/09/2017
De Vlaming komt de laatste jaren meer en meer, rechtstreeks of onrechtstreeks, met dementie in contact. Dementie wordt in de volksmond ook wel de ‘ouderdomsziekte’ genoemd, maar treft soms ook mensen op jonge leeftijd: er wordt dan van jongdementie gesproken.

Lees verder >

Vragen over diagnostiek dementie bij mensen met een migratie-achtergrond en over het Referentiekader dementie

- Vraag om uitleg over de diagnostiek voor ouderen met dementie met een niet-westerse achtergrond van Freya Saeys (Open VLD) aan minister Jo Vandeurzen

- Vraag om uitleg over het referentiekader dementie van Peter Persyn (N-VA) aan minister Jo Vandeurzen

Lees verder >

Vermissing en dementie - actuele vraag

Vermissing van bejaarde Vlamingen met dementie in Vlaamse woonzorgcentra van Peter Persyn (N-VA) aan minister Jo Vandeurzen

Lees verder >

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) - Erkenning van jongdementie

Schriftelijke vraag van Tine Van der Vloet (N-VA) van 8 september 2017 aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 208 van 4 januari 2016 gaf de minister mij tabellen met het aantal aanvragen en weigeringen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) betreffende jongdementie. In een eerste tabel werd een inzicht gegeven in het aantal aanvragen bij het VAPH voor jonge personen met dementie voor de jaren 2009-2013 per provincie. In een tweede tabel werd voor dezelfde periode aangegeven voor hoeveel dossiers de aanvraag werd toegekend en in hoeveel dossiers de aanvraag werd geweigerd.

Lees verder >