Alzheimerpatiënten – facturatie van thuiszorg door verpleegkundigen

1. De beperkingen van de evaluatieschaal van Katz zijn bekend; met die schaal wordt de fysieke afhankelijkheid van de rechthebbenden gemeten, terwijl in heel wat gevallen andere elementen een probleem vormen. De sector heeft trouwens al geprobeerd de desbetreffende richtlijnen aan te passen, maar de resultaten van de uitgevoerde testen waren niet overtuigend. De reflectie daarover is dus nog steeds aan de gang. Er moet echter ook rekening mee worden gehouden dat de BelRAI (Resident assessment instrument) geleidelijk aan zal worden toegepast in de gezondheidszorg in België. Met dat instrument krijgt men een globaler zicht op de situatie van de patiënt in het kader van een multidisciplinaire tenlasteneming. De juiste weerslag van de invoering van dat instrument in het kader van de tenlasteneming van Alzheimerpatiënten en andere patiëntengroepen wordt bekeken. Men kan nochtans verwachten dat dit zal leiden tot een betere inschatting van de behoeften van de patiënt.

2. Een evolutie van de financieringsmethoden voor de verpleegkundige verzorging behoort steeds tot de mogelijkheden, maar bij eventuele aanpassingen zal rekening moeten worden gehouden met organisatorische en budgettaire beperkingen. In artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de patiënten naargelang van de ziekte waaraan ze lijden, maar wordt de verpleegkundige verzorging beoogd die moet worden verstrekt; er bestaat dus noch voor de alzheimerpatiënten, noch voor andere ziektebeelden, een specifieke verstrekking. Voor de patiënten die gedesoriënteerd zijn in de tijd en de ruimte, zijn de criteria voor toegang tot een dagelijks toilet evenwel versoepeld. Wat op het terrein regelmatig opvalt, is dat de behoeften aan hulp groot zijn en dat de verpleegkundigen daaraan vaak tegemoetkomen. De patiënten kunnen echter worden geholpen door andere professionelen zoals gezinshelpers. Dat is dus een belangrijk element waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van deze problematiek.