De ziekte van Alzheimer

Dementie, en in het bijzonder de ziekte van Alzheimer, evenals dementie, zijn wereldwijde uitdagingen. Deze aandoeningen hebben naast een ingrijpende persoonlijke en familiale impact, eveneens belangrijke maatschappelijke en financiële gevolgen. Voor de Europese Unie en de WHO vormt deze problematiek een beleidsprioriteit. In maart 2015 stelde de WHO dat de prevalentie van deze aandoeningen wereldwijd toeneemt en evolueert van 5 % naar 8 % in de populatie boven 65 jaar. Voor wat betreft de evolutie van het aantal personen met de ziekte van Alzheimer moet worden vastgesteld dat er in het verleden geen structureel epidemiologische onderzoek naar deze aandoeningen en/of de evolutie ervan in ons land werd opgezet. In de ERDA-studie (“Epidemiology Research on Dementia in Antwerp”) van 1991 noteerde men voor ons land dat er 150.000 ouderen gekend zouden zijn. Men vermoedde toen echter dat het reële aantal echter hoger zou liggen. Data uit een recentere studie, “Qualidem” 1999-2006, schatten dat 9 % van de personen ouder dan 65 dementie hebben. Dat zou, aldus KCE rapport 160, er op neer komen dat het in België gaat over 170.000 personen. Gezien ons land in de studies waar u naar verwijst niet is opgenomen is het voorbarig om over de gevolgen ervan of de evolutie in ons land uitspraken te doen. Toch werden belangrijke stappen voorwaarts gezet. Op de Interministeriële conferentie van 19 oktober 2015 werd een implementatieplan voor het BelRAI-instrument goedgekeurd. Dit zorgevaluatie-instrument, dat nationaal zal worden ingevoerd (in samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen), zal naast de ondersteuning van de ontwikkeling van zorgplan op maat voor de chronisch zieke ouderen, ons eveneens de noodzakelijke epidemiologische informatie voor het beleid verschaffen. Bovendien zal het nationaal gebruik van een specifieke BelRAI-sceener het mogelijk maken om sneller mensen met een cognitief probleem te ontdekken en te helpen, hierdoor kan Alzheimer-ziekte sneller worden behandeld. De Gewesten en Gemeenschappen hebben zelf, in de voorbije jaren, een eigen Alzheimer- en dementie-beleid ontwikkeld. Zo bestaat in Wallonië het Actieplan: Action Alzheimer Wallon, en het Centre Alzheimer et maladies apparentées. In Vlaanderen werd in 2010 het Dementieplan Vlaanderen gelanceerd, is het Expertise centrum Dementie actief en wordt het dementiebeleid geactualiseerd. Verdere samenwerking tussen de entiteiten en de federale diensten zal er dus in de nabije toekomst toe leiden dat er meer, wetenschappelijk valide, epidemiologische gegevens beschikbaar zullen zijn. Ook internationale vergelijking wordt mogelijk. Het beleid voor mensen met Alzheimer, en hun families, zal hierdoor worden ondersteund, zoals bepaald in het regeerakkoord voor deze legislatuur.