Behandeling van dementie

Benoît Friart (MR)
Behandeling van dementie (29/05/2015)

Volgens een recent OESO-rapport wordt er nu veel minder snel vooruitgang geboekt in het onderzoek naar een behandeling tegen dementie. Momenteel lijden er wereldwijd 47 miljoen mensen aan dementie. Met de vergrijzing zou het aantal mensen met dementie tegen 2050 verdriedubbelen. De OESO trekt dan ook aan de alarmbel. Om het probleem efficiënter te tackelen roept de OESO op tot een grotere overheidsfinanciering, met de oprichting van een wereldonderzoeksfonds, en publiek-private financieringsmechanismen die meer geld naar onderzoek zouden kunnen doen vloeien. De OESO adviseert de diverse autoriteiten ook om palliatieve zorg buiten het ziekenhuis toegankelijker te maken, te blijven inzetten op een vroegtijdige diagnose en zorgmodellen te implementeren voor een betere omkadering en meer sociale interactie. Op de ministeriële conferentie over wereldwijde actie tegen dementie die op 17 maart (2015) in Genève plaatsvond, onder auspiciën van de WHO, liet het Verenigd Koninkrijk weten dat het 100 miljoen dollar zou storten in een innoverend wereldfonds voor onderzoek naar dementie. De WHO heeft ook beloofd werk te maken van de oprichting van een wereldobservatorium voor dementie.

1. Net als ten minste 18 andere landen heeft België al een nationaal actieplan tegen dementie. Zal dat actieplan eerlang verder worden uitgebouwd en/of aangepast ingevolge de aanbevelingen van de OESO en de WHO?
2. Zal België investeren in het door het VK gelanceerde wereldfonds?
3. Zitten er maatregelen en beleidsvoornemens op het stuk van preventie in de pijplijn, en zo ja, welke?

————–

Binnen de OESO/ WGO voeren veel landen een weinig ontwikkeld beleid met betrekking tot ouderen met dementie en de bestaande initiatieven zijn vrij beperkt of nog in ontwikkeling. Hoewel België geen “nationaal plan” heeft uitgewerkt, is het toch één van de pioniers op dat vlak en heeft het tal van initiatieven genomen die zelfs verder gaan dan de voorstellen van de OESO/ WGO. Bovendien werd in het regeerakkoord het volgende overeengekomen: “De uitbouw van nadere zorgcircuits rond personen met een chronische aandoening – inzonderheid personen met dementie – wordt bestudeerd aan de hand van proefprojecten en kan na een positieve evaluatie verankerd worden in de regelgeving.” In totaal is er specifiek voor de tenlasteneming van personen met dementie voorzien in een vijftiental maatregelen, die zich situeren op medisch vlak en op het vlak van de ondersteuning van de patiënt, zoals de erkenning van de gespecialiseerde professionele gezondheidswerkers, meetinstrumenten voor de specifieke behoeften van de patiënten en de kenniscentra voor dementie. Indien u dat wenst, kan ik u de volledige lijst van die maatregelen bezorgen. Er kan dus worden gesteld dat er reeds belangrijke inspanningen zijn geleverd, die in de volgende jaren zullen worden voortgezet. Vorige maand, op 30 maart (2015), zijn tijdens de Interministeriële Conferentie van de FOD Volksgezondheid met de Gemeenschappen en de Gewesten akkoorden gesloten over het toekomstig beleid in de strijd tegen de chronische ziekten en de uitwerking en de ontwikkeling van het BelRAI-instrument in het hele land. De werkzaamheden van werkgroep 3 van de BeIPEP zullen ook uitmonden in de formulering van nieuwe voorstellen en het invoeren van nieuwe maatregelen, en de resultaten van de studie “Zorgvernieuwingsprojecten” van het RIZIV zullen een belangrijk vertrekpunt vormen voor de uitwerking van het nieuwe beleid.