Schriftelijke vraag Vlaams dementieplan – Aandacht voor jongdementie – van Ludwig Vandenhove (sp·a) aan minister Wouter Beke

Dementie in het algemeen en jongdementie in het bijzonder is een toenemend probleem
in onze maatschappij. Vooral jongdementie krijgt de laatste tijd heel wat aandacht. In
Vlaanderen zouden er om en bij de 5400 mensen met jongdementie zijn. Velen van hen
komen in woonzorgcentra terecht, hoewel die daar niet altijd geschikt voor of afgestemd
op zijn. Er is duidelijk nood aan specifieke opvangvormen.

1. Op mijn vraag om uitleg nr. 1196 (2019-2020) antwoordde de minister dat hij het
Vlaamse dementieplan evalueert.
Hoever staat die evaluatie? Voor wanneer is een nieuw Vlaams dementieplan gepland?

2. Zal er in dat nieuwe Vlaamse dementieplan voldoende aandacht zijn voor
jongdementie?

3. Hoeveel speciale wooneenheden zijn er momenteel in Vlaanderen voor mensen met
jongdementie? Hoe zijn die gespreid over Vlaanderen? Voorziet de minister in de
nodige financiële middelen voor een uitbreiding? Zal hij bij deze uitbreiding rekening
houden met een evenwichtige spreiding over heel Vlaanderen?

4. Voorziet de minister nog in andere initiatieven in het kader van jongdementie?

5. In het federaal parlement is een resolutie ingediend voor het afsluiten van een
conventie voor tenlasteneming van mensen, die lijden aan jongdementie. Het Vlaamse
niveau komt hier ook in het vizier, aangezien patiënten met jongdementie zich
bevinden op het kruispunt van thuiszorg, verblijf in dagcentra en kortverblijf in
woonzorgcentra, één voor één Vlaamse materies.
Hoe staat de minister daar tegenover?

Klik hier voor vraag en antwoord.